Archive for November, 2011

Nieuw boek Gita Deneckere (jg. 1986)

Monday, November 28th, 2011

Prof. dr. Gita Deneckere publiceerde zopas Leopold I. De eerste koning van Europa.
Leopold von Saksen-Coburg-Saalfeld was een kind van zijn tijd. Een romantische adelborst die opgroeide met een roeping tot grandeur. Na het Congres van Wenen in 1815 zag Leopold een stralende toekomst aan de zijde van de Britse kroonprinses door een tragische speling van het lot aan zijn neus voorbijgaan. Nadat hij de Griekse troon had geweigerd, werd hij in 1831 ‘democratisch’ tot koning der Belgen verkozen. Leopold I speelde zijn rol met verve.
Op basis van Leopolds persoonlijke brieven tekent Gita Deneckere het portret van een melancholische vorst die als geen ander het persoonlijke met het politieke wist te verweven. Door zijn ogen kijkt ze naar de geschiedenis van Europa in verandering.
Uitgever: Antwerpen, De Bezige Bij, 736 p., gebonden, € 29,90.
ISBN 978 90854 2317 1

Share

Archief Amnesty International Vlaanderen in Amsab (08/12/2011)

Tuesday, November 22nd, 2011

Het verleden – en het archief – van Amnesty International Vlaanderen is na een jaar zwoegen geordend.
Amsab-ISG verwierf de omvangrijke collectie van Amnesty International Vlaanderen in 2010. Amsab-medewerker Jessica Langouche (OSGG, jg.2006) werkte bijna het volledige afgelopen jaar aan de inventarisering daarvan.
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Amnesty International wordt het archief met een boeiend panelgesprek aan het brede publiek voorgesteld. Iedereen is van harte welkom!
Waar? Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, Gent.
Wanneer? Donderdag 8 december 2011, om 19.30 uur.
Sprekers:
– Geert Van Goethem (OSGG, jg.1980), directeur van Amsab-ISG
– Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen
– panelgesprek met Hanneke Verploeg en Willy Laes, pioniers en oud-voorzitters van Amnesty International Vlaanderen. Moderator: Jan Ouvry (OSGG, jg.1979), eindredacteur De Ochtend, Radio 1.
Tussendoor tonen we twee korte documentaires die aansluiten bij het Amnesty-werk rond mensenrechtenschendingen in sloppenwijken:
– Boer zijn in Cambodja (7’00”)
– Huisvernietiging in de stad van David (8’36”).
Daarna bieden we je een drankje aan.
Gelieve je komst ten laatste op maandag 5 december 2011 te bevestigen op 09 224 00 79 of orders@amsab.be.

Share

Amélie Verfaillie (jg. 2010): Prijs André De Smet 2011

Saturday, November 19th, 2011

Amélie Verfaillie ontving op 17 november 2011 de Prijs André De Smet 2011. Die prijs, genoemd naar de vredesactivist André De Smet, is een aanmoedigingspremie van Amsab-ISG en Vrede vzw voor wetenschap- pelijk onderzoek naar vredesproblematiek. De prijs werd tijdens een plechtigheid in het Amsab-ISG overhandigd door Chantal De Smet (jg. 1973) en Merel De Smet, respectievelijk de dochter en kleindochter van André.
Amélie Verfaillie ontving de prijs voor haar onderzoek naar de onpartijdigheid van Amnesty International in het Palestijns-Israëlisch conflict: London Calling: Amnesty International en haar vroege lobbywerk in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden. Een onderzoek naar Amnesty’s poging tot onpartijdigheid (UGent, 2010).
Voor die scriptie verrichtte ze onderzoek in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, met de steun van de Stichting Gerrit Kreveld.

Share

UGent zoekt hulp i.v.m. Spaanse vluchtelingen in de jaren 1937–1939

Wednesday, November 16th, 2011

De Universiteit van Valencia is samen met de UGent (VG Pedagogie) een project gestart om de geschiedenis van de ‘Spaanse Exile’ niet verloren te laten gaan. In de jaren 1937-1939 zijn heel wat Spaanse kinderen opgevangen bij Belgische families, in verschillende Belgische steden. Wij willen een beeld proberen te vormen van deze gebeurtenissen aan de hand van de verhalen van mensen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog als kind van Spanje naar hier zijn gekomen, of van de families of andere betrokkenen die deze kinderen opgevangen hebben.

Heb je interesse om je ervaringen hierover te delen, neem dan contact op met andres.payarico@ugent.be of bel naar 09/264.63.82.
Om dit onderzoek te onderbouwen, zijn daarnaast ook geïnteresseerd in historisch archiefmateriaal uit deze periode, zoals foto’s, artikels, postkaarten, brieven, kledij.

Share

‘Erfgoed van Industrie en Techniek’ zoekt auteurs

Wednesday, November 16th, 2011

Iets meer dan een decennium geleden, in 2000, gingen Vlaamse en Nederlandse tijdschriften voor industriële archeologie samen, en sedertdien verschijnt het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek‘. Het tijdschrift is inmiddels, qua oplage en verspreiding en ook inhoudelijk, het meest vooraanstaande tijdschrift voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in het Nederlandse taalgebied. Vanaf dit jaar verschijnt het ook in een nieuw attractief formaat, volledig in kleur.
Jaarlijks wordt één themanummer gepland (in 2011 een nummer over mouten, brouwen en stoken) en twee nummers waarin zowel inhoudelijke artikels, studies van industrieel-archeologische sites, herbestemming van gebouwen, industriële en technische musea en collecties, het omgaan met het roerend en immaterieel erfgoed van nijverheid en techniek, enz.

Mocht U bereid zijn om in de loop van volgende maanden een bijdrage te leveren aan één van de op stapel staande nummers, of mocht U personen kennen die zulks willen/kunnen, dan ontvangen wij graag een berichtje met daarin
– een voorgestelde titel
– een korte tekst (een tiental lijnen) waarin U het onderwerp voorstelt of situeert
– tegen wanneer de tekst kan verwacht worden.
Voor meer informatie kunt U steeds contact opnemen met (voor Vlaanderen:) redactie@vvia.be.
Een overzicht van alle reeds verschenen nummers en hun inhoud vindt U intussen op de website www.vvia.be (doorklikken vanaf de startpagina).

Share

Wandeling UGent Passage

Monday, November 14th, 2011


De nieuwe themawandeling UGentPassage neemt je mee langs de gemeenschappelijke geschiedenis van stad en universiteit. Op de route liggen elf ‘lieux de mémoire’ die de wisselende verhoudingen tussen universiteit, stad en samenleving symboliseren. Een kaart, een audiogids met de stem van burgemeester Termont en een smartphone-applicatie wijzen de weg.
Sinds de Universiteit Gent op 9 oktober 1817 feestelijk werd ingehuldigd in het stadhuis, hebben Gent en UGent een intense relatie met glorieuze hoogtes, tumultueuze laagtes en kabbelende tussenperiodes. Stad en universiteit zouden vandaag niet dezelfde zijn zonder elkaar. Hun wederkerige geschiedenis leer je op deze wandeling kennen.
Je kunt UGentPassage gratis wandelen met de brochure, de podguide, de applicatie voor iPhone en Android, de mobiele site voor alle andere smartphones of helemaal virtueel. Voor elk van de wandelwijzen kun je terecht op .

UGentPassage is een initiatief van de vakgroep Geschiedenis van de UGent en een bijproduct van UGentMemorie, het virtuele geheugen van de UGent:

Share

Nieuw boek Harry Van Velthoven

Monday, November 14th, 2011

Naar aanleiding van de oppensioenstelling van dr. Harry Van Velthoven (hoogleraar aan de Hogeschool Gent: Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde), verzorgden Jasmien Van Daele (jg. 1999) en Karen Celis de uitgave van zijn belangrijkste teksten in het boek Waarheen met België? Van taalstrijd tot communautaire conflicten.
Prof. em. dr. Els Witte (jg. 1966) schreef de inleiding.
In de wereld bestaan talrijke situaties van taalonderdrukking. Hoe Vlaams is die Vlaamse beweging dan wel vanuit internationaal vergelijkend oogpunt? Haar vertrekpunt was eerder uitzonderlijk: een demografische meerderheid, een sociologische minderheid en een sociaaleconomisch ‘arm Vlaanderen’. Twee krachtlijnen bepaalden in samenhang haar verdere evolutie. Enerzijds de interne graad van ideologische en organisatorische ontwikkeling en verscheidenheid, anderzijds twee cruciale externe factoren: de democratisering van het stemrecht en de verschuiving van het economische zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen.
Begonnen als een taalstrijd gericht op een beschermende wetgeving voor de taal met lage status, groeiden de taalspanningen in interactie met de Waalse beweging en een Belgische machtselite uit tot communautaire conflicten. Daarbij ging het de jongste tijd ook steeds meer om beleidstegenstellingen, teruggaande op historisch gegroeide ander- soortige politieke meerderheden in beide landsgedeelten.
Harry Van Velthoven (dr. gesch. VUB) werkte in de jaren ’70 intensief mee aan de postacademische werkcolleges van het OSGG.
Dit boek selecteert bijdragen uit zijn 35 jaar wetenschappelijk onderzoek, gefocust op vier aspecten: een stand van zaken met betrekking tot de studie van de Vlaamse beweging, elementen van een bijna vergeten taalstrijd zoals de houding van kerk en koning, momentopnames van de relatie met de socialistische partij en de mythevorming ter zake, de betekenis van de daensistische beweging, de vorming naar vandaag van alternatieve naties en identificaties (Vlaamse, Waalse, Brusselse) en de zoektocht naar een al dan niet bereikbaar nieuw evenwicht. Het boek eindigt met een reflectie op de stand van zaken in 2011.
Brussel: ASP Editions, 368 p., € 25,00. ISBN: 9789054878759

Share

Dr. Jan G. De Brouwere overleden (OSGG-jg. 1937)

Tuesday, November 01st, 2011

Jan Gustaaf DE BROUWERE (OSGG jg. 1937) is op 95-jarige leeftijd overleden.
Hij werd geboren op 2 december 1915 in Kortrijk en overleed op 7 maart 2011 in Oostende.
Hij maakte bij prof. Hubert van Houtte de licentiaatsverhandeling “De kasselrij Oudenaarde. Demographische studie”.
In 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde HSO geschiedenis.
In 1939 promoveerde hij tot doctor in de geschiedenis aan de Ludwig-Maximilian-Universität München.
Via de Examencommissie van de Staat behaalde hij in 1942 de diploma’s van geaggregeerde geschiedenis HSO (Franstalig) en van bibliothecaris-bibliograaf.
In 1946 trouwde hij met mevrouw Marie-Claire Tillier.
Hij was eventjes leraar aan het Koninklijk Atheneum Aalst (15.09.1938-8.10.1938), studeerde dan aan de Universiteit van München (1938-1939), werd leraar aan het Koninklijk Atheneum Vilvoorde (25.09.1939-30.09.1940) en een tijdlang (wellicht in 1941) aan de Middelbare Normaalschool Maria-Boodschap [nu opgegaan in HUB-Ehsal] in Brussel.
In de Koninklijke Bibliotheek Brussel werd hij stagiair-bibliothecaris (16.10.1941-30.12.1942), bibliothecaris (31.12.1942-31.12.1947) en bibliothecaris-bibliograaf (1.01.1947-30.06.1956).
Hij werd dan hoofdbibliothecaris van de Universiteit van Elisabethstad (Congo) (1.07.1956-30.11.1958).
Na zijn terugkeer uit Congo werkte hij in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, eerst als bibliothecaris-bibliograaf (1.12.1958-26.07.1966), dan als assistent (27.07.1966- 30.11.1966), werkleider (1.12.1966-30.06.1970), afdelingshoofd (vanaf 1.07.1970) en waarnemend departementshoofd. Op 1.01.1981 ging hij met pensioen.
De Brouwere was lid van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Share

Nieuwe publicatie “Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw”

Tuesday, November 01st, 2011

Zopas publiceerden Martine Smets (lic. geschiedenis VUB; lic. communicatiewetenschappen UGent; lector journalistenopleiding Arteveldehogeschool) en Aurèle Looman (OSGG, jg. 1966) “Een internationale geschiedenis van de twintigste eeuw: De eerste helft”. Het boek besteedt veel aandacht aan opkomende niet-Europese regio’s en bevat veel kaarten.

Gent, Academia Press, 2011, 321 p. € 29,50.
ISBN 9789038217468

Share