Archive for April, 2018

Prof. em. dr. Stef Scholliers (OSGG-jg. 1944) overleden

Friday, April 13th, 2018

Op 96-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Etienne (Stef) Scholliers op 31 maart 2018 in Antwerpen. Hij werd geboren op 4 september 1922 in Gent. Hij was  sinds 2009 weduwnaar van mevrouw Joanna Van Opstal (OSGG 1944) met wie hij in 1946 trouwde. Hij laat een zoon en een dochter na, twee kleindochters en vier achterkleinkinderen.

Stef Scholliers was secretaris van het OSGG (1953-55), ondervoorzitter (1955-57; 1959-61) en voorzitter (1957-59).

Zijn studies

Hij maakte bij prof. Gaston Dept de licentiaatsverhandeling Bijdrage der Nederlandsche reisverhalen tot onze kennis van de geschiedenis der menschelijke aardrijkskundige wetenschap in de XVIe en XVIIe eeuw (UGent 1944). In maart 1945 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1959 werd hij de 27ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling De levensstandaard der arbeiders in de 15e en 16e eeuw te Antwerpen (zijn promotor was prof. Charles Verlinden).

Zijn loopbaan

Stef Scholliers was in WO2 vanaf begin 1942 actief in het gewapend verzet en de sluikpers.
Hij was een begeesterend en gerespecteerd leraar geschiedenis en aardrijkskunde, aanvankelijk in het Koninklijk Atheneum Antwerpen (1945-1947; hij begon er als studiemeester), daarna in het Koninklijk Atheneum Kapellen (1947-1955) en tenslotte als leraar geschiedenis en moraal in de Lagere en Middelbare Normaalschool Lier (1955-1960).
Na zijn doctoraat bouwde hij een academische carrière uit. Hij werd bevoegd verklaard navorser bij het NFWO (1960-1963) en aan de UGent (Seminarie Moderne Geschiedenis) assistent (1963-1966), werkleider (1966-1971) en lector (1967-1971).
Bijna parallel hiermee werd hij in 1965 aan de VUB aangesteld als docent geschiedenis en in 1969 als buitengewoon hoogleraar. In 1971 werd hij gewoon hoogleraar aan de VUB (Vakgroep Hedendaagse geschiedenis). Van 1975 tot 1978 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
Op 1 oktober 1987 ging hij met emeritaat.

Zijn publicaties

Scholliers leverde baanbrekend werk inzake de studie van prijzen en lonen, arbeidsomstandigheden en levensstandaard in Vlaanderen en Brabant, van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Peter Scholliers publiceerde zijn bibliografie in Arbeid in veelvoud: een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, 1988 (pp. 40-44). Zijn biografie door Juul Hannes in hetzelfde boek (op pp. 35-39) is evenzeer het lezen waard.

Zoals hij het wenste heeft de crematie en de asverstrooiing plaatsgehad in alle intimiteit.

Condoleanties: Familie Scholliers p/a Uitvaartcentrum Eugène Timmermans, Antwerpsestraat 49, 2640 Mortsel.

Share