Vacatures historici Algemeen Rijksarchief Brussel (deadline 14.02.2017)

HET RIJKSARCHIEF werft aan: 2 historici – hedendaagse geschiedenis (m/v/x)

CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (kortweg het Rijksarchief) is een federale wetenschappelijke instelling. Ze omvat het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen verspreid over het hele land en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma), dat sinds 1 januari 2016 de vierde operationele directie (OD) is van het Rijksarchief.
Het Rijksarchief staat in voor de correcte bewaring van archiefdocumenten die werden gevormd en beheerd door de overheid. Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, families, enz.) die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. De instelling ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.
Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de virtuele leeszaal) is één van de prioriteiten van de instelling.
In partnerschap met andere wetenschappelijke instellingen, en Belgische en buitenlandse universiteiten voert het Rijksarchief wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit over de geschiedenis van België en de archiefwetenschap.
Het CegeSoma is een Belgisch expertisecentrum voor de geschiedenis van de 20e-eeuwse conflicten. Tot de kerntaken behoren wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis en documentatie. Het centrum fungeert als platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, vaak gericht op de beide Wereldoorlogen.

1. Vacature: PROJECT “Militair Gerecht”

Het hoofddoel is het organiseren en begeleiden van de overdracht van de archieven van het militair gerecht (vonnisboeken, notitieregisters, registers van strafuitvoering, fichesystemen en de zgn. ‘administratieve en documentatiedossiers’) uit de periode 1944-2003 vanuit het Justitiepaleis in Brussel naar het Algemeen Rijksarchief 2 in samenwerking met tweede projectmedewerker.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Organiseren en begeleiden van de verhuis door de verhuisploeg van het Rijksarchief. U helpt ook mee met de effectieve verhuis.
• Selectie van het archief op basis van de nieuwe selectielijst voor de rechterlijke macht.
• Ordening, beschrijving en duurzame verpakking van het archief, begeleiden van een mobiele archiefploeg.
• Ordening en beschrijving van de fichesystemen, formuleren van een visie voor hun digitalisering en de integratie van de metadata in een digitaal zoeksysteem.

PROFIEL
Noodzakelijke vereisten (ontvankelijkheid van het dossier)
• Diploma licentiaat/master in de geschiedenis, gespecialiseerd in de geschiedenis van de moderne of hedendaagse tijd (diploma behaald met minstens onderscheiding)
• Een diploma van master in de archiefwetenschappen of een gelijkwaardige ervaring is een groot pluspunt.
• Overeenkomstig de reglementaire beschikkingen van het programma “Bijkomende onderzoekers” mogen de kandidaten in 2015 en/of 2016 NIET te werk gesteld geweest zijn bij het Rijksarchief.
Andere vereisten
• Een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven, is vereist.
• Kennis van de werking van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheden en hun rol in de repressieperiode is een groot pluspunt.
• Ervaring met logistieke uitdagingen die gepaard gaan bij een verhuis van archieven in niet optimale omstandigheden is een pluspunt.
• Ervaring met selectie van archief en digitale zoekinstrumenten is ook een pluspunt.

Profiel – Vaardigheden
• U heeft zin voor verantwoordelijkheid.
• U bent resultaatsgericht.
• U bent discreet en loyaal.
• U bent communicatievaardig.
• U heeft een systematische en gestructureerde werkstijl.
• U heeft een goed analytisch vermogen.
• U kan zelfstandig werken en zelfstandig het werk organiseren, maar ook binnen een groep functioneren.

2. Vacature: PROJECT ‘Een sociale geschiedenis van bezet Brussel (1914-1918)’

Het onderzoek gaat in de eerste plaats over:
1. De vluchtelingenproblematiek
De hoofdstad Brussel werd tweemaal geconfronteerd met een vluchtelingenstroom, namelijk – kortstondig – aan het begin van de oorlog, en een tweede maal in de herfst van 1918. In het eerste geval was de aanwezigheid van de vluchtelingen te wijten aan het feit dat de steden en dorpen waar de Duitse troepen doorheen trokken, werden geëvacueerd. De omvang van de toestroom werd beïnvloed door geruchten en door verhalen van vluchtelingen over geweldplegingen en bloedbaden, zodat ook heel wat Brusselaars beslisten hun woning te verlaten vóór de Duitsers eraan kwamen. Op het vlak van bevoorrading en medische verzorging was de toestand in augustus 1914 echter relatief goed onder controle.
In de herfst van 1918 was de situatie ernstiger omdat duizenden mensen op de vlucht sloegen na een tegenoffensief van het Armée des Flandres. Volgens schattingen bevonden zich toen tussen 40.000 en 120.000 vluchtelingen in Brussel. Wie waren al deze mensen, waar moesten ze onderdak vinden en hoe konden ze van voedsel worden voorzien in een stad die het al bijzonder moeilijk had?

2. Gezondheid en geneeskundige verzorging.
Tot nu toe werd het onderwerp “gezondheidszorg in oorlogstijd” vooral bekeken vanuit het standpunt van de krijgsgeneeskunde. Vele artsen die actief waren aan het front hebben hierover getuigenissen afgelegd en hun ervaringen werden uitgebreid bestudeerd. Maar ook bij de burgerbevolking in het achterland waren de levensomstandigheden en de gezondheidstoestand slechter geworden als gevolg van de moeilijke situatie op materieel vlak en de aantasting van het sociaal weefsel. De gemeenten moesten dus beslissingen nemen om op een aantal vlakken tussenbeide te komen.
Hoe hebben de gemeentebesturen de problemen inzake volksgezondheid aangepakt en waren ze daar wel op voorbereid? Hoe gingen ze om met gezondheidsdossiers die werden voorgelegd door de Duitsers (bijvoorbeeld inzake prostitutie) of met de problemen die te wijten waren aan de verslechterde levensomstandigheden (problematiek van het schurft)? Wat wilden de Duitsers eigenlijk? Wensten ze via nieuwe gezondheidsgewoonten de samenleving te reguleren en hoe keken de plaatselijke overheden in dit verband aan tegen de bezetter? Wat weten we over de ziekenhuizen en gemeentelijke hospices en hoe gingen zij om met de toestroom aan zieken en met nieuwe ziektebeelden?

3. Het einde van de oorlog
Op 11 november 1918 is de Groote Oorlog voorbij. De datum die de wapenstilstand inluidde is meer dan een symbolisch plechtig moment waarop voor Brussel een einde kwam aan meer dan 50 maanden bezetting. Gedurende weken was iedereen begaan met het einde van de oorlog. Maar er heerste niet alleen vreugde, want de nog resterende plaatselijke overheden maakten zich zorgen over de ordehandhaving. Ze vreesden met name dat spanningen de kop zouden opsteken bij het nakende vertrek van de Duitsers. Vooral in Brussel lag die kwestie heel gevoelig. Hoe en waarom was het zover kunnen komen?
Hoewel het betrokken tijdvak chronologisch niet zeer nauwkeurig kan worden afgebakend, waren de maanden net vóór en na het einde van de bezetting een cruciale periode waarin de overgang van een bezette naar een bevrijde stad zich aftekende. Het was ook het moment waarop de democratie eindelijk werd ingesteld (invoering van de algemeen enkelvoudige stemplicht voor Belgische mannelijke burgers) of hersteld (opheffing van de pers die in dienst stond van de bezetter), waar met de wederopbouw werd begonnen en waar de terugkeer naar het normale leven samenviel met rouwverwerking.

Het onderzoek over deze onderwerpen zal dienen als basis voor een tentoonstelling die zal worden georganiseerd in de herfst van 2018.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als wetenschappelijk medewerkster/medewerker van de OD CegeSoma staat u in voor:
1. Het identificeren van bronnenmateriaal over bovenvermelde onderwerpen
2. Het uitwerken van mogelijke scenario’s voor de tentoonstelling “Brussel, november 1918”
3. Het identificeren van voorwerpen en collecties die kunnen dienen om de tentoonstelling voor te bereiden
4. Het werk wordt aangestuurd door de projectverantwoordelijke
5. Als personeelslid van het Rijksarchief/de OD CegeSoma werkt u mee aan de algemene taken van de instelling en aan deze die in verband staan met het project.

PROFIEL
Noodzakelijke vereisten (ontvankelijkheid van het dossier)
• Houder zijn van een licentiaats- of masterdiploma in de geschiedenis (diploma behaald met minstens onderscheiding)
• Beschikken over onderzoekservaring
• Vertrouwd zijn met de geschiedenis van de 20e eeuw, voornamelijk van de Eerste Wereldoorlog.
• Overeenkomstig de reglementaire beschikkingen van het programma “Bijkomende onderzoekers” mogen de kandidaten in 2015 en/of 2016 NIET te werk gesteld geweest zijn bij het Rijksarchief.
Aanvullende competenties
• Actieve kennis van het Frans en het Engels
• Passieve kennis van het Duits is een bijkomende troef
• Uitstekende redactionele vaardigheden
• Zelfstandig kunnen werken.

Profiel – Vaardigheden
• Verantwoordelijkheidszin
• Bereidheid tot vervolmaking in nieuwe vaardigheden en kennisdomeinen die bijdragen tot uw persoonlijke ontwikkeling
• Resultaatgericht
• Nauwgezet werken
• Flexibiliteit
• Communicatievaardigheid
• Goed analytisch vermogen

ARBEIDSVOORWAARDEN & SELECTIEPROCEDURE (GELDIG VOOR DE 2 VACATURES)

WIJ BIEDEN
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (4 maanden) (38 uren/week) – met mogelijk verlenging.
• Glijdend uurrooster
• Gewenste datum van indiensttreding: 1 april 2017.
• Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1800 EUR) of SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2100 EUR). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.
VOORDELEN
• Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
• Minimum 26 vakantiedagen per jaar
• Bijkomende voordelen via www.fedplus.be
TAALROL
De vacature staat open voor Nederlandstalige kandidaten.

WERKPLEK
1) Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier, Hopstraat 26-28, 1000 Brussel.
2) OD CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.

SELECTIEPROCEDURE

Het curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden) en de motivatiebrief moeten vóór 15 februari 2017 per e-mail (pers@arch.be) worden verzonden aan het Algemeen Rijksarchief (met de vermelding : kandidatuur (1) project “militair gerecht” EN/OF (2) project “sociale geschiedenis – Brussel”). Het dossier met de kandidatuur moet worden ingediend in het Nederlands.

De kandidaten die worden weerhouden op basis van hun brief en CV zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke vertaalproef gevolgd door een interview van ca. 20 minuten door de jury op 1 maart 2017.

Het interview zal onder andere gaan over de inhoud van het CV, verschillende aspecten van het project en de persoonlijke motivatie van de kandidaat.

Comments are closed.