CSCT – Lezingenreeks najaar 2017

15/09/2017 14:47

Het Centrum voor Studie van Christelijke Tradities (CSCT) organiseert dit najaar een nieuwe lezingenreeks met als thema “Antieke Mysterieculten en Esoterisch Christendom“. Het volledige programma en verdere praktische informatie vind je op http://www.csct.ugent.be/lezingen.

OSGG-nascholingen 2017-2018

10/09/2017 18:43

Woensdag 11 oktober, 14u30, STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, Gent.
Het land, de stad, een universiteit. 200 jaar geschiedenis.
Lezing door Gita Deneckere en geleid bezoek aan de tentoonstelling Stad en universiteit – sinds 1817.

Woensdag 28 maart 2018, 14u30-17u00, Didacticum, CO28, Campus Boekentoren (ingang langs Rozier)
Lezing Dr. Michiel Voet, De leerling als historicus? Over onderzoeksopdrachten in de geschiedenisles

Inschrijvingen: via mail naar osgg@skynet.be (vermeld aub of u een aanwezigheidsattest wenst)

Prijs:

  • gratis voor OSGG-leden die hun lidmaatschap 2016-2017 hebben betaald;
  • 10 euro voor niet-betalende OSGG-leden, te betalen op OSGG-rekening BE79 0000 0172 0233

Ontdek de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen (6 april)

23/03/2017 22:26

Het wielerseizoen draait terug op volle toeren. Ontsnappen uit het peloton van alledag en demarreren met Johan Museeuw door de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen? Het kan. De UGent biedt haar alumni en hun gezin en vrienden een unieke rondleiding en heerlijke receptie aan in het Centrum Ronde van Vlaanderen.

Schrijf meteen in via www.UGent.be/alumniactiviteiten en spring gelijk op uw fiets. Naast Johan Museeuw zullen ook UGent-alumni Geert Joris, directeur van het Centrum, en Wim Van Herreweghe, verantwoordelijke organisatie Flanders Classics, aanwezig zijn. Afspraak 6 april te Oudenaarde!

Verduidelijking inzake OSGG-lidgeld (1.03.2017)

02/03/2017 11:57

Alle OSGG’ers ontvingen een uitnodiging voor de contactdag met op de keerzijde een bericht voor de hernieuwing van het lidgeld (academiejaar 2016-2017).
Dat laatste bericht is alleen bestemd voor wie het lidgeld (nog) niet overschreef: bij hen staat een asterisk (*) voor het OSGG-nummer in het adres.
In het adres van wie al lid is, staat geen asterisk: zij hoeven dus geen rekening te houden met dat bericht.

Vacatures historici Algemeen Rijksarchief Brussel (deadline 14.02.2017)

01/02/2017 11:50

HET RIJKSARCHIEF werft aan: 2 historici – hedendaagse geschiedenis (m/v/x)

CONTEXT
Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (kortweg het Rijksarchief) is een federale wetenschappelijke instelling. Ze omvat het Algemeen Rijksarchief te Brussel, 18 vestigingen verspreid over het hele land en het Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CegeSoma), dat sinds 1 januari 2016 de vierde operationele directie (OD) is van het Rijksarchief.
Het Rijksarchief staat in voor de correcte bewaring van archiefdocumenten die werden gevormd en beheerd door de overheid. Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, families, enz.) die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven. De instelling ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.
Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de virtuele leeszaal) is één van de prioriteiten van de instelling.
In partnerschap met andere wetenschappelijke instellingen, en Belgische en buitenlandse universiteiten voert het Rijksarchief wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit over de geschiedenis van België en de archiefwetenschap.
Het CegeSoma is een Belgisch expertisecentrum voor de geschiedenis van de 20e-eeuwse conflicten. Tot de kerntaken behoren wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis en documentatie. Het centrum fungeert als platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten in binnen- en buitenland, vaak gericht op de beide Wereldoorlogen.

1. Vacature: PROJECT “Militair Gerecht”

Het hoofddoel is het organiseren en begeleiden van de overdracht van de archieven van het militair gerecht (vonnisboeken, notitieregisters, registers van strafuitvoering, fichesystemen en de zgn. ‘administratieve en documentatiedossiers’) uit de periode 1944-2003 vanuit het Justitiepaleis in Brussel naar het Algemeen Rijksarchief 2 in samenwerking met tweede projectmedewerker.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Organiseren en begeleiden van de verhuis door de verhuisploeg van het Rijksarchief. U helpt ook mee met de effectieve verhuis.
• Selectie van het archief op basis van de nieuwe selectielijst voor de rechterlijke macht.
• Ordening, beschrijving en duurzame verpakking van het archief, begeleiden van een mobiele archiefploeg.
• Ordening en beschrijving van de fichesystemen, formuleren van een visie voor hun digitalisering en de integratie van de metadata in een digitaal zoeksysteem.

PROFIEL
Noodzakelijke vereisten (ontvankelijkheid van het dossier)
• Diploma licentiaat/master in de geschiedenis, gespecialiseerd in de geschiedenis van de moderne of hedendaagse tijd (diploma behaald met minstens onderscheiding)
• Een diploma van master in de archiefwetenschappen of een gelijkwaardige ervaring is een groot pluspunt.
• Overeenkomstig de reglementaire beschikkingen van het programma “Bijkomende onderzoekers” mogen de kandidaten in 2015 en/of 2016 NIET te werk gesteld geweest zijn bij het Rijksarchief.
Andere vereisten
• Een goede kennis van het Frans, zowel gesproken als geschreven, is vereist.
• Kennis van de werking van de militaire rechtbanken, hun bevoegdheden en hun rol in de repressieperiode is een groot pluspunt.
• Ervaring met logistieke uitdagingen die gepaard gaan bij een verhuis van archieven in niet optimale omstandigheden is een pluspunt.
• Ervaring met selectie van archief en digitale zoekinstrumenten is ook een pluspunt.

Profiel – Vaardigheden
• U heeft zin voor verantwoordelijkheid.
• U bent resultaatsgericht.
• U bent discreet en loyaal.
• U bent communicatievaardig.
• U heeft een systematische en gestructureerde werkstijl.
• U heeft een goed analytisch vermogen.
• U kan zelfstandig werken en zelfstandig het werk organiseren, maar ook binnen een groep functioneren.

2. Vacature: PROJECT ‘Een sociale geschiedenis van bezet Brussel (1914-1918)’

Het onderzoek gaat in de eerste plaats over:
1. De vluchtelingenproblematiek
De hoofdstad Brussel werd tweemaal geconfronteerd met een vluchtelingenstroom, namelijk – kortstondig – aan het begin van de oorlog, en een tweede maal in de herfst van 1918. In het eerste geval was de aanwezigheid van de vluchtelingen te wijten aan het feit dat de steden en dorpen waar de Duitse troepen doorheen trokken, werden geëvacueerd. De omvang van de toestroom werd beïnvloed door geruchten en door verhalen van vluchtelingen over geweldplegingen en bloedbaden, zodat ook heel wat Brusselaars beslisten hun woning te verlaten vóór de Duitsers eraan kwamen. Op het vlak van bevoorrading en medische verzorging was de toestand in augustus 1914 echter relatief goed onder controle.
In de herfst van 1918 was de situatie ernstiger omdat duizenden mensen op de vlucht sloegen na een tegenoffensief van het Armée des Flandres. Volgens schattingen bevonden zich toen tussen 40.000 en 120.000 vluchtelingen in Brussel. Wie waren al deze mensen, waar moesten ze onderdak vinden en hoe konden ze van voedsel worden voorzien in een stad die het al bijzonder moeilijk had?

2. Gezondheid en geneeskundige verzorging.
Tot nu toe werd het onderwerp “gezondheidszorg in oorlogstijd” vooral bekeken vanuit het standpunt van de krijgsgeneeskunde. Vele artsen die actief waren aan het front hebben hierover getuigenissen afgelegd en hun ervaringen werden uitgebreid bestudeerd. Maar ook bij de burgerbevolking in het achterland waren de levensomstandigheden en de gezondheidstoestand slechter geworden als gevolg van de moeilijke situatie op materieel vlak en de aantasting van het sociaal weefsel. De gemeenten moesten dus beslissingen nemen om op een aantal vlakken tussenbeide te komen.
Hoe hebben de gemeentebesturen de problemen inzake volksgezondheid aangepakt en waren ze daar wel op voorbereid? Hoe gingen ze om met gezondheidsdossiers die werden voorgelegd door de Duitsers (bijvoorbeeld inzake prostitutie) of met de problemen die te wijten waren aan de verslechterde levensomstandigheden (problematiek van het schurft)? Wat wilden de Duitsers eigenlijk? Wensten ze via nieuwe gezondheidsgewoonten de samenleving te reguleren en hoe keken de plaatselijke overheden in dit verband aan tegen de bezetter? Wat weten we over de ziekenhuizen en gemeentelijke hospices en hoe gingen zij om met de toestroom aan zieken en met nieuwe ziektebeelden?

3. Het einde van de oorlog
Op 11 november 1918 is de Groote Oorlog voorbij. De datum die de wapenstilstand inluidde is meer dan een symbolisch plechtig moment waarop voor Brussel een einde kwam aan meer dan 50 maanden bezetting. Gedurende weken was iedereen begaan met het einde van de oorlog. Maar er heerste niet alleen vreugde, want de nog resterende plaatselijke overheden maakten zich zorgen over de ordehandhaving. Ze vreesden met name dat spanningen de kop zouden opsteken bij het nakende vertrek van de Duitsers. Vooral in Brussel lag die kwestie heel gevoelig. Hoe en waarom was het zover kunnen komen?
Hoewel het betrokken tijdvak chronologisch niet zeer nauwkeurig kan worden afgebakend, waren de maanden net vóór en na het einde van de bezetting een cruciale periode waarin de overgang van een bezette naar een bevrijde stad zich aftekende. Het was ook het moment waarop de democratie eindelijk werd ingesteld (invoering van de algemeen enkelvoudige stemplicht voor Belgische mannelijke burgers) of hersteld (opheffing van de pers die in dienst stond van de bezetter), waar met de wederopbouw werd begonnen en waar de terugkeer naar het normale leven samenviel met rouwverwerking.

Het onderzoek over deze onderwerpen zal dienen als basis voor een tentoonstelling die zal worden georganiseerd in de herfst van 2018.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als wetenschappelijk medewerkster/medewerker van de OD CegeSoma staat u in voor:
1. Het identificeren van bronnenmateriaal over bovenvermelde onderwerpen
2. Het uitwerken van mogelijke scenario’s voor de tentoonstelling “Brussel, november 1918”
3. Het identificeren van voorwerpen en collecties die kunnen dienen om de tentoonstelling voor te bereiden
4. Het werk wordt aangestuurd door de projectverantwoordelijke
5. Als personeelslid van het Rijksarchief/de OD CegeSoma werkt u mee aan de algemene taken van de instelling en aan deze die in verband staan met het project.

PROFIEL
Noodzakelijke vereisten (ontvankelijkheid van het dossier)
• Houder zijn van een licentiaats- of masterdiploma in de geschiedenis (diploma behaald met minstens onderscheiding)
• Beschikken over onderzoekservaring
• Vertrouwd zijn met de geschiedenis van de 20e eeuw, voornamelijk van de Eerste Wereldoorlog.
• Overeenkomstig de reglementaire beschikkingen van het programma “Bijkomende onderzoekers” mogen de kandidaten in 2015 en/of 2016 NIET te werk gesteld geweest zijn bij het Rijksarchief.
Aanvullende competenties
• Actieve kennis van het Frans en het Engels
• Passieve kennis van het Duits is een bijkomende troef
• Uitstekende redactionele vaardigheden
• Zelfstandig kunnen werken.

Profiel – Vaardigheden
• Verantwoordelijkheidszin
• Bereidheid tot vervolmaking in nieuwe vaardigheden en kennisdomeinen die bijdragen tot uw persoonlijke ontwikkeling
• Resultaatgericht
• Nauwgezet werken
• Flexibiliteit
• Communicatievaardigheid
• Goed analytisch vermogen

ARBEIDSVOORWAARDEN & SELECTIEPROCEDURE (GELDIG VOOR DE 2 VACATURES)

WIJ BIEDEN
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (4 maanden) (38 uren/week) – met mogelijk verlenging.
• Glijdend uurrooster
• Gewenste datum van indiensttreding: 1 april 2017.
• Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 1800 EUR) of SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2100 EUR). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.
VOORDELEN
• Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
• Minimum 26 vakantiedagen per jaar
• Bijkomende voordelen via www.fedplus.be
TAALROL
De vacature staat open voor Nederlandstalige kandidaten.

WERKPLEK
1) Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier, Hopstraat 26-28, 1000 Brussel.
2) OD CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel.

SELECTIEPROCEDURE

Het curriculum vitae (met vermelding van de behaalde graden) en de motivatiebrief moeten vóór 15 februari 2017 per e-mail (pers@arch.be) worden verzonden aan het Algemeen Rijksarchief (met de vermelding : kandidatuur (1) project “militair gerecht” EN/OF (2) project “sociale geschiedenis – Brussel”). Het dossier met de kandidatuur moet worden ingediend in het Nederlands.

De kandidaten die worden weerhouden op basis van hun brief en CV zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke vertaalproef gevolgd door een interview van ca. 20 minuten door de jury op 1 maart 2017.

Het interview zal onder andere gaan over de inhoud van het CV, verschillende aspecten van het project en de persoonlijke motivatie van de kandidaat.

Les is more (uit: De Morgen, 31.01.2017)

31/01/2017 15:47

Stijn De Paepe (moderne rederijker):

Les is more

Alweer een schromelijk tekort
Want niemand die nog leraar wordt
Wanneer hervormen wieden is

Cruciaal nochtans, de job van leerkracht
In een wereld waar steeds meer macht
Voor steeds minder lieden is

En als je eens rondom je kijkt
Dan is de nood het hoogst, zo blijkt
Aan leraren geschiedenis

OSGG-studienamiddag 26/04/2017

19/01/2017 13:24

Aan de leden van het OSGG

De eerstvolgende OSGG-studiedag gaat zoals eerder gemeld effectief door op woensdag 26 april 2017, 14u30-17u in het Didacticum van de UGent-Campus Boekentoren, Plateau-Roziergebouw (ingang Rozier 44), lokaal C028.
UGent-gastprofessor Bas de Roo spreekt er over: “De mythe doorbroken. Leopold II, rood rubber en de Kongo Vrijstaat”.

Inschrijvingen: via osgg@skynet.be, met vermelding van naam en voornaam, adres, e-mail, beroep/school.
– OSGG’ers, lid 2016-2017: toegang gratis, mits aanmelding vooraf!
– Alle anderen: € 10,00, vooraf over te schrijven op BE79 0000 0172 0233
– Wie een attest wenst, schrijft vooraf € 0,80 over op BE79 0000 0172 0233

Vacature jonge historica/historicus Liberaal Archief Gent (deadline 31/12/2016)

01/12/2016 14:32

Het Liberaal Archief (opgericht in 1982) is het erfgoedcentrum voor alle individuen en organisaties die het liberale gedachtegoed aanhangen, ontwikkelen of uitdragen. In het liberale gedachtegoed staan het vrije denken en handelen en de individuele rechten centraal.
Het Liberaal Archief is een onafhankelijke archiefinstelling die zich toelegt op het verzamelen en beheren van erfgoed van alle personen, groeperingen en organisaties, ongeacht hun omvang, in België en Vlaanderen, die zich laten inspireren door het liberale gedachtegoed en het vrije denken en handelen.
Het Liberaal Archief is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief met landelijke werking.
Voor de verdere uitbouw van de historische onderzoeksactiviteiten is de instelling op zoek naar een Junior wetenschappelijk medewerker
Functie-eisen
– Een master in menswetenschappelijke richting (bij voorkeur geschiedenis).
– Kennis van en verbondenheid met de geschiedenis van het liberalisme, het vrije denken en het vrije handelen.
– Vertrouwd met het analyseren en synthetiseren van historische informatie.
– Aantoonbare belangstelling voor het verrichten van historisch wetenschappelijk onderzoek.
– Ervaring met historisch bronnenmateriaal van 19de-20ste eeuw is een pluspunt.
– Organisatorische kwaliteiten en goede sociale vaardigheden.
– Creatief en resultaatgericht.
– Zowel zelfstandig als in team kunnen werken.
– Nederlands als moedertaal en beheersing Frans en Engels.
Taakomschrijving
– Meewerken en meedenken in het onderzoeksteam van het Liberaal Archief.
– Schrijven van toegankelijke historische teksten (artikels, boeken,…) die passen binnen het onderzoeksplan van het Liberaal Archief.
– Proactieve benadering van het historisch-wetenschappelijk veld dat past binnen de geactualiseerde missie van het Liberaal Archief.
Arbeidsvoorwaarden
– Werken in het hart van de Gentse universiteitsbuurt (gemakkelijk bereikbaar via openbaar vervoer).
– Verloning in functie van diploma en ervaring (barema’s PC 329.01).
Kandidaturen met een uitgebreid cv worden schriftelijk ingewacht tot 31 december 2016 op het Liberaal Archief vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent of via personeel@liberaalarchief.be

Amarant: 7 lezingen “Reformatie! Contrareformatie!” vanaf 21/01/2017

14/11/2016 12:53

Amarant organiseert in Gent en Antwerpen een cursus van zeven lezingen Reformatie! Contrareformaie! De kunst en cultuur van een Europese broederstrijd.
Wat?
Het verhaal van reformatie en contrareformatie, de Europese broederstrijd die Luther 500 jaar geleden in gang zette, en die leidde tot grote omwentelingen op maatschappelijk, politiek, religieus en artistiek vlak.
Waarom?
Omdat godsdienstoorlogen brandend actueel zijn en de ontwikkelingen van toen inzichten kunnen bieden in de wereld van vandaag. Om de cruciale gebeurtenissen van toen nog eens allemaal op een rij te zetten. Wat lag er nu weer aan de basis van deze theologische en politieke strijd tussen christenen? Wat waren de oorzaken van de beeldenstorm en de braindrain naar het noorden. En welke weerslag had dit alles op de kunsten?
Waar?
Antwerpen-Berchem, Zaal Stanislas, Grote Steenweg 75, zaterdag 10.00-12.30: 21/01/2017 – 28/01/2017 – 04/02/2017 – 11/02/2017 – 18/02/2017 – 11/03/2017 – 18/03/2017
Gent, De Cirk, Zebrastraat 34, woensdag 14.00-16.30: 25/01/2017 – 01/02/2017 – 08/02/2017 – 15/02/2017 22/02/2017 – 15/03/2017 – 22/03/2017
Prijs?
Amarantleden € 81,00 • Niet-Amarantleden € 91,50
Meer informatie:
www.amarant.be/BR117/CU21085reformatiecontrareformatie.html
Reservatie: www.amarant.be – oude kunsten

Derde oudste OSGG’er overleden: Hélène Polfliet (OSGG-jg. 1939)

17/10/2016 17:02

Op 99-jarige leeftijd overleed ons trouw lid (jaargang 1939) mevrouw Hélène POLFLIET, weduwe van de heer Edouard Swolfs (overleden in 1996).

Hélène Polfliet werd geboren op 24 juni 1916 in Brussel; zij overleed op 25 oktober 2015 in haar woonplaats L’Ile-sur-la-Sorgue (Vaucluse, Frankrijk).

Ze behaalde de kandidatuur geschiedenis aan het Institut Saint-Louis [nu Université Saint-Louis] in Brussel in 1936. Bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof maakte ze aan de UGent in 1939 de licentiaatsverhandeling De abdij Affligem en haar afhankelijkheden. Ontstaan en domaniale uitbreiding (1075-1250). In 1939 behaalde ze aan de UGent tevens de aggregatie hoger secundair onderwijs geschiedenis.

Na haar studies werd ze lerares geschiedenis aan het Koninklijk Lyceum [het huidige GO! Atheneum] Sint-Jans-Molenbeek (1940-1943) en daarna aan de Rijksnormaalschool Brussel – Laken (1943-1950).
Omdat haar echtgenoot van 1950 tot 1960 werkzaam was bij de Deutsche Solvay Werke, gaf ze in diezelfde periode geschiedenis in het Koninklijk Atheneum Rösrath (Belgische Strijd-krachten in Duitsland).
In 1960 publiceerde ze La Belgique romaine au début du 4e siècle (Namur: Wesmael-Charlier).
In 1960 keerde het echtpaar Swolfs-Polfliet terug naar België. Hélène zegde het onderwijs vaarwel en leidde voortaan een druk sociaal leven. Ze gaf voordrachten en was actief bij Welcome to Belgium en andere verenigingen ter verwelkoming van buitenlandse werknemers in België.
Omstreeks 1980 vestigde ze zich met haar echtgenoot in l’Isle-sur-la-Sorgue. Ook daar was ze conferencière. Ze werd er ondervoorzitster van het museum Campredon Centre d’Art (tot 2005).
De begrafenisplechtigheid vond plaats in de kerk van L’Isle-sur-la-Sorgue op vrijdag 30 oktober 2015.
Condoleanties: De heer Jaak Felix, Arthur Goemaerelei 22, 2018 Antwerpen (jaak_felix@hotmail.com)

Undercover: België en de ‘Geheime Oorlog’. Tentoonstelling en lezingen in Roeselare (30.09.2016-04.12.2016)

08/07/2016 11:29

De Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Stad Roeselare organiseren van 30 september tot 4 december 2016 de tentoonstelling Undercover – België en de ‘Geheime Oorlog’
Waar? “De Directeurswoning”, Hendrik Consciencestraat 10, 8800 Roeselare.

Zowel de geschiedenis van de Staatsveiligheid (1830-2000) als de Geheime Oorlog (1940-1945) komen aan bod. De tentoonstelling kan gratis bezocht worden van woensdag tot en met zondag, van 14 tot 18 u.
(groepsbezoeken tot 20 deelnemers zijn mogelijk, ook tijdens de sluitingsuren, zij het met stadsgids én betalend)
www.dedirecteurswoning.be

Daarnaast organiseert de VSSE in samenwerking met BISC (Belgian Intelligence Studies Centre) een aantal lezingen rond het opmerkelijke werk van de Inlichtingen en Actie Agenten in WO I en WO II.
Waar? “ARhus, Open Kenniscentrum”, De Munt 8, 8800 Roeselare. De toegang is gratis maar dient gereserveerd te worden, omdat het auditorium maar 90 plaatsen telt. www.arhus.be

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden talrijke Belgische burgers, mannen en vrouwen, van alle
leeftijden en beroepsklassen, verontwaardigd door de bezetting van hun vaderland, zich geroepen
om ‘iets’ te doen. Zij zouden uitgroeien tot een zeer bijzondere vorm van het Verzet. In totaal waren 18.716 erkende IAA (Inlichtingen en Actie Agenten), georganiseerd in 129 IAD (Inlichtingen en Actie Diensten), actief in het bezette België. Zij werden aangestuurd door de Veiligheid van de Staat in ballingschap te Londen, in samenwerking met de Britse diensten MI.6, MI.9 en SOE. Zij waren actief in politieke, economische en militaire spionage, in sabotage, psychologische oorlogsvoering, propaganda, ontsnappingslijnen, meteorologische inlichtingen, ondersteuning van gedwongen werkweigeraars.
Minstens 4.000 van hen werden gearresteerd en 1.815 werden vermoord (neergeschoten, onthoofd, omgekomen in concentratiekampen…).
Deze lezingencyclus brengt hun unieke verhaal.
1) 5.10.2016: “From La Dame Blanche (WWI) to Clarence (WWII)” door Mark Seaman MBE, historicus, Cabinet Office Londen.
2) 18.10.2016: Panelgesprek met Inlichtingen en Actie Agenten (WOII):
– Prof.em. Dr. Baron Coekelberghs, Kapitein IAA, “Luc-Marc”, spionage
– Mevrouw Andrée Dumont, luitenant IAA, “Nadine”, ontsnappijngslijn Comète
– De heer Léandre Capel, helper tweede klasse IAA, Groep G, sabotage
– Moderator: Prof. dr. Marc Cools (UGent/VUB), bestuurslid van BISC en KUIAD
– Toegift: Acteur Ivan Pecnik over zijn grootvader Frans Lissens, IAA.
3) 10.11.2016: Lezing “Roger Morsa. Focus op een bijzondere Inlichtingen en Actie Agent” door kleinzoon Sam Morsa.
4) 29.11.2016: Lezing “Het netwerk rond Edith Cavell” door Dr. Emmanuel Debruyne (UCL).
5) 30.11.2016: Lezing “Andrée De Jongh. Een opmerkelijk leven in het Verzet” door Marie-Pierre d’Udekem d’Acoz (UGent; OSGG)

Het OSGG-Adresboek 1891-2015

06/07/2016 09:07

Op 1 oktober 2016 verstuurden we aan de OSGG-leden 2015-2016 het 920 pagina’s tellende Adresboek van het OSGG. 125 jaar Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent 1891-2015.

Aurèle Looman

206de doctoraatsverdediging: Annelies Somers (jg. 2006)

08/03/2016 16:26

Op donderdag 18 februari 2016 verdedigde Annelies Somers (Lic., jg. 2006) haar proefschrift: “‘Amici nunc sicut et antea’. Een stedelijke parochiekerk en een prinselijk kapittel tussen kerk en wereld in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Gent, Sint-Niklaas en Sint-Veerle, 1384-1614” in het gloednieuwe Rijksarchief, Bagattenstraat, Gent.
Promotoren waren prof. dr. Marc Boone (UGent) en Dr. Marc Carnier van het Rijksarchief Leuven
Annelies Somers werd hiermee de 206de doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Prof. em. dr. Urbain Vermeulen (OSGG jg. 1962) overleden

03/03/2016 11:10

Vermeulen Urbain (1) Op 13 februari 2016 overleed in zijn woonplaats Gent prof. em. dr. Urbain Vermeulen, 75 jaar.
Hij was geboren op 28 december 1940 in Lede – Oordegem.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Marleen Forrier (OSGG hg. 1964), vader van Frank Vermeulen en Katrien Provoost, en van Sabien Vermeulen en Henk Bataille (+), grootvader van Jeroen, Katrijn en Nele Vermeulen, en van Victoria en Eleonore Bataille.

Urbain Vermeulen was laureaat van de André Schaepdrijverprijs 1962 voor de beste licentiaatsverhandeling.
Hij was ondervoorzitter (1963-1967) en voorzitter (1967-1969) van OSGG.
Hij werd benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Zijn studies
Hij maakte bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling ”De houding van de Belgische pers ten opzichte van de Eerste Internationale” (UGent, 1962).
In 1962 werd hij kandidaat archivaris-paleograaf.
Hij behaalde verder de diploma’s van geaggregeerde hoger secundair onderwijs geschiedenis (UGent 1963), kandidaat rechten (UGent 1964) en licentiaat Oosterse taalkunde en geschiedenis (UGent 1965).
Hij werd in 1969 de 48ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling “De Eerste Internationale in de Belgische burgerlijke pers” (promotor: prof. Jan Dhondt).

Zijn loopbaan
Aan de UGent werd Vermeulen in 1962 assistent van prof. Dhondt in het Seminarie Nieuwste Geschiedenis en nadien aangesteld navorser NFWO.
Op 1.03.1970 werd hij assistent bij het Rijksarchief Gent.
In 1969 werd hij aan de KU Leuven (Dept. Oosterse en Slavische Studie: Arabistiek en islamkunde) deeltijds docent Arabistiek, in 1977 docent Islamkunde, en uiteindelijk hoogleraar (op 1.10.2005 werd hij emeritus).
Daarnaast was hij aan de UGent buitengewoon hoogleraar aan de Vakgroep Oosterse talen en culturen: Arabistiek en islamkunde (tot aan zijn emeritaat op 1.10.2006), en gastprofessor in het academiejaar 2009-2010.

Urbain Vermeulen was algemeen voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen.
Hij stond bekend als een bevlogen lesgever met uitgesproken meningen die ook in de media een scherp debat niet schuwde.

Condoleanties:
Uitvaartcentrum De Sporen, t.a.v. familie Vermeulen-Forrier, Stationsstraat 60, 9185 Wachtebeke info@uitvaartcentrumdesporen.be

205de doctoraatsverdediging: Kenan Van De Mieroop (jg. 2010)

24/01/2016 10:39

Op dinsdag 19 januari 2016 verdedigde Kenan Van De Mieroop (Ma, jg. 2010) zijn proefschrift: “Historical Presents: A study of the debates around reparations for slavery in the United States and France; The post racial era and the Age of Commemoration” in de Zaal Rector Blancquaert, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Berber Bevernage en prof. dr. Gita Deneckere.
Kenan Van De Mieroop werd hiermee de 205de doctor in de geschiedenis aan de UGent.

203de doctoraatsverdediging: Carmen Van Praet (jg. 2009)

17/01/2016 17:20

Op donderdag 17 september 2015 verdedigde Carmen Van Praet (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “Tussen lokaal en internationaal: liberale hommes-orchestres en de sociale kwestie in de negentiende eeuw” in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Christophe Verbruggen en prof. dr. Gita Deneckere.
Carmen Van Praet werd hiermee de 203e doctor in de geschiedenis aan de UGent.

204de doctoraatsverdediging: Cécile Becchia

17/01/2016 16:13

Op woensdag 30 november 2015 verdedigde Cécile Becchia (Agrégée d’histoire 2007) haar proefschrift: “Les bourgeois et le prince. Les sociétés politiques de Dijon et de Lille (1419-1477)” aan de Université Paris-Sorbonne (Paris IV) i.s.m. de UGent (Vakgroep Geschiedenis)
Promotoren waren prof. dr. Marc Boone en prof. dr. Elisabeth Crouzet-Pavan (Université Lille 3).
Cecile Becchia werd hiermee de 204de doctor in de geschiedenis aan de UGent. Ze is de zevende dr. geschiedenis UGent die oorspronkelijk een lic. of master geschiedenis behaalde buiten België.

Nieuw boek over 100 jaar Militaire Veiligheid/ADIV

14/12/2015 16:38

De Militaire Veiligheid viert haar honderdste verjaardag. Het jubileum van deze organisatie, de voorloper van de huidige Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de aanleiding geweest voor een tentoonstelling en de publicatie van het allereerste boek dat ooit aan deze organisatie gewijd werd: “1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst“. Expositie en boek samen geven een unieke kijk op de mijlpalen in haar bestaan. Opdrachten, organisatie en werking worden toegelicht evenals de uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd wordt in een toenemend mondiale samenleving. Niet alleen de knowhow van de Dienst wordt ontsloten maar ook de resultaten die hij heeft geboekt. Bepaalde vergissingen uit het verleden worden niet uit de weg gegaan. Tot slot worden sommige hardnekkige mythes over inlichtingen en spionage uit de wereld geholpen. Dit boek en de tentoonstelling “Classified” nodigen uiteindelijk ook uit om na te denken over de ethische vragen die een per definitie discrete organisatie oproept.
Aan dit boek werd meegewerkt door de OSGG’ers R. Libert en K. Van Acker.

Marc Cools, Patrick Leroy, Robin Libert, Veerle Pashley, David Stans, Eddy Testelmans & Kathleen Van Acker (eds.): 1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. Antwerpen/ Apeldoorn: Maklu, 2015, 673 blz., 978-90-466-0794-7.

Nieuw standaardwerk over de IAA, met o.a. Robin Libert (OSGG)

09/11/2015 13:07

IAA Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden talrijke Belgische mannen en vrouwen, van alle leeftijden, uit alle beroepen en klassen, zich geroepen om ‘iets’ te doen tegen de bezetting van hun land. Zij zouden uitgroeien tot een zeer bijzondere vorm van het Verzet.
In totaal werden 18.716 erkende IAA (Inlichtingen en Actie Agenten) in 129 IAD (Inlichtingen en Actie Diensten) actief in bezet België. Zij werden aangestuurd door de Veiligheid van de Staat in ballingschap te Londen, in samenwerking met de Britse diensten MI.6, MI.9 en SOE. Zij waren actief in politieke, economische en militaire spionage, pleegden sabotage, deden aan psychologische oorlogsvoering en propaganda, organiseerden ontsnappingslijnen, verstrekten meteorologische inlichtingen, ondersteunden hen die gedwongen werk weigerden… Minstens 4.000 van hen werden gearresteerd en 1.815 vermoord (neergeschoten, onthoofd, omgekomen in concentratiekampen).
Dit boek beschrijft hun geschiedenis en die van hun netwerken; het brengt schriftelijke getuigenissen en interviews met 15 nog overlevende IAA. Voor de eerste keer wordt een alfabetisch overzicht gepubliceerd van de 129 IAD met de korte beschrijving ervan en de volledige lijst van 18.716 IAA. Het is een werkinstrument voor verder historisch en sociologisch onderzoek en een bron voor lokale geschiedenis.

Roger Baron COEKELBERGS, Marc COOLS, Robin LIBERT, Veerle PASHLEY, Jaak RAES, David STANS, Renaat VANDECASTEELE (eds.), Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignements et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and Action Agents. Antwerpen-Apeldoorn, 2015, 862 p., € 65,00. ISBN 978-904-6607-862

Nieuw IPG-boek “Geloven in Gent”

06/10/2015 10:50

In het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal werd zopas het boek “Geloven in Gent” gepresenteerd. In dit boek worden drieëndertig bekende en minder bekende sites van het Geloven in Gent opgedolven, omkleed met nieuwe fotografie en voorzien van historische essays. Het gaat om kerken en abdijen, maar ook om krantenredacties, gildehuizen, heilige grotten, kastelen, wijken, ziekenhuizen, hotels en markante privéwoningen. Een gevarieerde ‘atlas’ dus, met een panoramisch zicht op het verleden van de stad, voorzien van eigentijdse beelden door fotograaf Benn Deceuninck.
Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden is een creatie van het Instituut voor Publieksgeschiedenis IPG (UGent, Vakgroep Geschiedenis), met bijdragen van Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Gita Deneckere en Christophe Verbruggen. (Gent: Lannoo – Academia Press, 2015,304 p., € 34,99, ISBN 978 90 382 2542 5)

Het Rijksarchief zoekt vrijwilligers voor het Notariusproject in Kortrijk en Leuven

24/09/2015 16:33

Vrijwilligerswerk in het Rijksarchief: historische sensatie aan de bron

Ook in de archiefwereld heeft crowdsourcing zijn intrede gedaan. Professionele archivarissen blijven verantwoordelijk voor de basisinventarisatie, maar daarnaast worden meer en meer vrijwilligers ingezet in de nadere ontsluiting en indexering van diverse soorten archieven. Het Belgische Rijksarchief heeft op dit vlak al heel wat expertise opgedaan. Meer dan honderd vrijwilligers hebben de voorbije zeven jaar in het Rijksarchief te Leuven, thuis en in gemeentehuizen meegewerkt om bijna 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de ‘lange negentiende eeuw’ (1796-1914) in te voeren in de zoekrobot zoeken naar personen. Het project werd opgezet in samenwerking met prof. Koen Matthijs (KU Leuven, Centrum voor Sociologisch onderzoek). Niet alleen voor genealogen, maar ook voor demografen is deze databank immers een prachtig werkinstrument, dat toelaat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onder meer huwelijksleeftijd en mobiliteit. Ondertussen is in samenwerking met Rijksarchief Brussel (Anderlecht) een vervolgproject opgezet voor het Brussels hoofdstedelijk gewest (voor meer informatie, zie www.arch.be: lopend onderzoek/vrijwilligersprojecten).

De resultaten van demogen en andere projecten worden via de zoekrobot zoeken naar personen (http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen) on line beschikbaar gesteld. Enkele maanden geleden werd de kaap van 25 miljoen namen gerond. Wie weet, vind je op een dag dank zij deze databank akten terug die belangrijk zijn voor je eigen familiegeschiedenis.

De rijksarchieven van Kortrijk en Leuven werken daarnaast ook aan de nadere ontsluiting van notariaatsarchief in het kader van het project Notarius.

Notarissen zijn veelschrijvers: ze zorgen voor de schriftelijke vastlegging van belangrijke levensmomenten: erfenissen, huwelijken, echtscheidingen, de aankoop van de gezinswoning, enz. Na afloop krijgen de partijen een akte mee die hun rechten garandeert; de notaris bewaart de minuten van alle documenten die hij opstelt. Ze vormen de neerslag van talloze rechtshandelingen, maar ook van de familiedrama’s en financiële soaps die hierachter schuilgaan. Wie een idee wil krijgen van ‘het leven zoals het is’ in notarispraktijken kan ik Bert Kruismans’ bijzonder grappige boekje Meneer de notaris, Familiegeheimen en geldperikelen onthuld warm aanbevelen.

Ook in de notariële minuten van het ancien régime ligt dezelfde historische rijkdom besloten. Vrijwilligers die in de proeffase van het project al aan de slag zijn, komen voortdurend aanzetten met mooie vondsten: een samenlevingsovereenkomst van twee mannen uit 1762; een huwelijkscontract waarin niet alleen de rechten en plichten van de echtgenoten worden opgesomd, maar ook de privileges van de inwonende schoonmoeder, die aanspraak maakt op “de beste plaetse aen de tafel ende het vuer”; attestaties door vroedvrouwen die voor de notaris getuigenis afleggen over de uitspraken die ongehuwde moeders in het kraambed doen over de vaders van hun kinderen, enz…

Die inhoudelijke weelde is helemaal niet zichtbaar in de klassieke inventarissen. Wanneer notariële minuten (na 75 jaar) overgedragen worden aan het Rijksarchief, worden ze immers enkel formeel beschreven (naam van de notaris en chronologisch bereik van de protocollen). Wanneer een rechtzoekende burger op zoek is naar een kopie van een akte (het Rijksarchief verwerkt dagelijks tientallen aanvragen van landmeters en notarissen), is een verwijzing naar een notaris en een datum voldoende. Voor historisch en genealogisch onderzoek volstaat die beknopte beschrijving uiteraard niet. Met een ploeg vrijwilligers wordt nu begonnen aan de nadere ontsluiting van deze berg informatie. Het is een helse karwei om de honderdduizenden akten te analyseren, maar vele handen maken licht werk.

Medewerkers krijgen een werkpakket naar keuze. Voor wie niet sterk is in paleografie is het aangewezen om met 19de-eeuwse akten te beginnen. Een aantal bestanden zijn al in digitale vorm on line te raadplegen. Het is de bedoeling om in de toekomst deze formule uit te breiden, zodat je – na een kleine introductie – thuis aan de slag kan. De opzet is niet een fijnmazige beschrijving, waarbij alle namen in de akten geïndexeerd worden, maar een ruwe, algemene ontsluiting met als voornaamste velden: datum, type akte en namen van de partijen. In de databank die op deze manier tot stand komt, wordt bijzondere aandacht besteed aan plaats- en persoonsnamen. Je werk wordt – vooraleer de gegevens in de zoekrobot worden opgenomen, wel nog op nauwkeurigheid gecontroleerd. Het heeft uiteraard weinig zin om informatie te verspreiden met een te hoge foutenmarge.

Heb je belangstelling voor Notarius, aarzel niet om contact op te nemen met Rijksarchief.Kortrijk@arch.be of Rijksarchief.Leuven@arch.be. Op de website kan je alvast nagaan welke notarisarchieven er bewaard worden voor je eigen gemeente of uit de periode die je interesseert. Wie weet wordt het niet de start van een fascinerende nieuwe hobby!

Eddy Put
Diensthoofd RA Leuven

Dr. Denise De Weerdt (OSGG-jg. 1952) overleden

19/08/2015 11:04

De Weerdt Denise Op 85-jarige leeftijd overleed op 14 augustus 2015 in Gent de historica dr. Denise De Weerdt, echtgenote van mevrouw Anne Ganzevoort. Ze was geboren in Gent op 3 mei 1930
Haar studies
Denise De Weerdt maakte in 1952 bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling De toestand der Gentse textiel-bewerkers en der arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. (gepubliceerd in 1959). Nog in 1952 werd ze aan de UGent geaggregeerde hoger secundair onderwijs, geschiedenis. In 1959 slaagde ze in het examen van kandidaat-bibliothecaris (Koninklijke Bibliotheek Brussel). In 1968 werd ze aan de UGent bij prof. Jan Dhondt de 44ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling Het ontstaan van de Belgische Socialistische Partij 1872-1879, uit de krisis van de Eerste Internationale, 1872-1879.
Haar carrière
Ze was lerares geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum en de Rijksnormaalschool Laken (1952-1955) en aan het Koninklijk Atheneum Kapellen (16.10.1955-31.07.1958). Daarna werkte ze in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel als bibliothecaris (1.08.1958), bibliothecaris-bibliograaf (1.07.1961), assistent (1.04.1965), eerstaanwezend assistent (1.05.1968), werkleider (1.08.1968), afdelingshoofd (1.06.1971), departementshoofd (Nationale Bibliografie) (1.12.1978), (waarnemend) hoofdconservator (vanaf 1.09.1990). Op 1.01.1992 ging ze met pensioen.
Denise De Weerdt was ook actief als feministe en socialiste. Van 1989 tot 1994 was ze gemeenteraadslid voor de SP in Gent.
Publicaties
De Gentse Amsab-ISG-bibliotheek bevat 83 artikels en 43 monografieën van haar. We vermelden hier slechts:
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België. 1960 (met Michel Oukhow, Jan Dhondt e.a.)
Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914. 1963
De Commune van Parijs 1871 in boek en beeld. 1971 (met Cathérine Oukhow, Francis Sartorius)
De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880. 1972
C. Huysmans in Brussel. 1974 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I. 1975 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en de cultuur. 1979 (met Wim Geldof)
Geschiedenis van de kleine man. 1979;1983, 3de herwerkte uitgave (met Peter Scholliers, Helmut Gaus e.a)
En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. 1980.
SV: 100 jaar socialistische vrouwenbeweging. 1985 (met Carla Galle, Francy Van der Wildt)
Socialistische getuigenissen. 1986 (met Leo Magits)
De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog. 1993
Interbellum in Gent 1919-1939. 1995 (met André Capiteyn, Gita Deneckere)
De dochters van Marianne: 75 jaar SVV. 1997 (met Nele Bracke, Karen Celis, Caroline Hoedemaekers)
Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit. 1999 (met Wouter Steenhaut)
In 2007 publiceerde ze haar memoires: Mijn waarheid: herinneringen aan een Gentse jeugd (1930-1958).

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60, Lochristi op vrijdag 21 augustus 2015 om 9.30 uur.
Condoleanties: Familie De Weerdt-Ganzevoort, p/a Uitvaartverzorging Cispa, Brugsesteenweg 583, 9030 Gent – Mariakerke

200ste doctoraatsverdediging: Dimitri Roden

10/07/2015 11:21

Op vrijdag 12 juni 2015 verdedigde Dimitri Roden (Lic. geschiedenis KULeuven 2004) zijn proefschrift: “‘In naam van het Duitse volk!’. Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944)” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotoren war prof. dr. Bruno De Wever en prof. dr. Stanislas Horvat (Koninklijke Militaire School, Brussel).
Dimitri Roden werd hiermee de 200ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

202de doctoraatsverdediging: Maja Musi

08/07/2015 17:30

Op woensdag 8 juli 2015 verdedigde Maja Musi (Lic. gesch. Universitá degli Studi di Bologna 2005) haar proefschrift: “(Re)constructions. Armed conflicts, cultural heritage, (inter)national policies and local practices of memorialization in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Maja Musi werd hiermee de 202de doctor in de geschiedenis aan de UGent. Ze is de zesde dr. geschiedenis UGent die oorspronkelijk een lic. of master geschiedenis behaalde buiten België.

OSGG’ers die doctoreerden buiten de UGent of buiten de Vakgroep Geschiedenis (update 24.01.2016)

08/07/2015 17:29

Dr. geschiedenis:

– Op donderdag 17 september 2014 promoveerde Anke De Meyer (Ma jg. 2010) aan de UA tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “‘Tot synder goeden fame ende name’: de ‘self-fashioning’ van Mechelse en Brugse stedelingen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne genadebrieven”.
Promotor waren prof. dr. Peter Stabel en prof. dr. Guido Marnef.

– Op woensdag 21 mei 2014 promoveerde David Vergauwen (Ma jg. 2008) aan de VUB tot dr. in de geschiedenis met zijn proefschrift: “‘Où peut-on être mieux?’ Muziek en muzikanten in de negentiende-eeuwse Brusselse vrijmetselarij”.
Promotor was prof. dr. Jeffrey Tyssens.

– Op maandag 19 mei 2014 promoveerde Eline Van Onacker (Ma jg. 2008) aan de UAntwerpen tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “Leaders of the pack? Village elites and social structures in the fifteenth and sixteenth century Campine area”.
Promotoren waren prof. dr. Tim Soens (UA) en prof. dr. Erik Thoen (UGent).

– In oktober 2010 promoveerde Lieselotte Luyckx (Lic. jg. 2005) aan de EUI Firenze tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “Soviet DPs for the Belgian Mining Industry (1944-1960): The Daily Struggle against Yalta of a Forgotten Minority?”.
Promotor was prof. dr. Heinz-Gerhard Haupt.

Dr. in andere richtingen dan geschiedenis:

– Op vrijdag 3 juli 2015 promoveerde Koen Van der Bracht (Ma jg. 2009) aan de UGent (Fac. Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Sociologie) tot dr. in de sociologie met het proefschrift “First and second generation migrant religiosity in Europe“.
Promotor was prof. dr. Bart Van de Putte.

– Op donderdag 4 juni 2015 promoveerde Paul Van Peteghem (Lic. jg. 1972) aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot dr. in de rechten met zijn proefschrift: “Het apostolisch indult. De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De rol van het apostolisch indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (1500-55-58)”.
Promotor was prof. dr. C.J.H. Jansen.

– Op donderdag 29 januari 1915 promoveerde Kaat Louckx (Lic. jg. 2007) aan de UGent tot dr. in de sociologie met haar proefschrift: “Statistics or state-istics? An anatomy of the corps social presented in the Belgian population censuses (1846-1947)”.
Promotor was prof. dr. Raf Vanderstraeten

– Op maandag 10 november 2014 promoveerde Bénédicte Buylen (Lic. jg. 1999) aan de UGent tot dr. in de toegepaste economische wetenschappen met haar proefschrift: “Politics by Numbers? Modernizing local government and its impact on Flemish Politicians”.
Promotor was prof. dr. Johan Christiaens.

– Op maandag 3 november 2014 promoveerde Brecht Saenen (Lic. jg. 2006) aan de UGent tot dr. in de EU-studies met zijn proefschrift: “The Causal Relation between the European Union’s Coherence and Effectiveness in International Institutions. The Union in the Standard-Setting Procedure of the International Labour Organization”.
Promotor was prof. dr. Jan Orbie.

– Op dinsdag 9 september 2014 promoveerde Sebastiaan Vandenbogaerde (Lic. jg. 2006) aan de UGent tot dr. in de rechten met zijn proefschrift: “Vectoren van het recht? Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften”.
Promotor was prof. dr. Dirk Heirbaut.

– Op maandag 5 mei 2014 promoveerde Sara Geenen (Lic. jg. 2005) aan de UAntwerpen (IOB) tot dr. in ontwikkelingsstudies met haar proefschrift: “‘Qui cherche, trouve’. The political economy of access to gold mining and trade in South Kivu, DRC”.
Promotor was prof. dr. Filip Reyntjens.

201ste doctoraatsverdediging: Hilmi Kaçar (jg. 2002)

08/07/2015 16:00

Op woensdag 1 juli 2015 verdedigde Hilmi Kaçar (Lic., jg. 2002) zijn proefschrift: “A Mirror for thr Sultan. State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Jan Dumolyn.
Hilmi Kaçar werd hiermee de 201ste doctor in de geschiedenis aan de UGent. En de eerste doctor met niet-Europese roots die aan de UGent zijn licentiaatsdiploma geschiedenis behaalde.

199ste doctoraatsverdediging: Sofie De Veirman (jg. 2009)

08/07/2015 15:55

Op vrijdag 27 maart 2015 verdedigde Sofie De Veirman (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “Breaking the silence. The experiences of deaf people in East-Flanders, 1750-1950: a life course approach” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Isabelle Devos.
Sofie De Veirman werd hiermee de 199ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

198ste doctoraatsverdediging: Lore Colaert (jg. 2008)

08/07/2015 15:51

Op donderdag 5 maart 2015 verdedigde Lore Colaert (Lic., jg. 2008) haar proefschrift: “History from the grave. Politics of memory in exhumations of mass graves from the Spanish Civil War” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Lore Colaert werd hiermee de 198ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

197ste doctoraatsverdediging: Lies Vervaet (jg. 2007)

08/07/2015 15:48

Op dinsdag 24 februari 2015 verdedigde Lies Vervaet (Lic., jg. 2007) haar proefschrift: “Goederenbeheer in een veranderende samenleving. Het Sint-Janshospitaal van Brugge, ca. 1275-ca. 1575” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren was prof. dr. Erik Thoen.
Lies Vervaet werd hiermee de 197ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

196ste doctoraatsverdediging: Joke Verfaillie (jg. 2005)

08/07/2015 15:43

Op vrijdag 4 juli 2014 verdedigde Joke Verfaillie (Lic, jg. 2005) haar proefschrift: “Au Coeur de la Cour. Een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. René Vermeir en prof. dr. Georges Martyn (UGent, Rechtsgeschiedenis).
Joke Verfaillie werd hiermee de 196ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

195ste doctoraatsverdediging: Myriam Mertens (jg. 2005)

08/07/2015 15:35

Op woensdag 25 juni 2014 verdedigde Myriam Mertens (Lic., jg. 2005) haar proefschrift: “Chemical compounds in the Congo. Pharmaceuticals and the ‘crossed history’ of public health in Belgian Africa (ca. 1905-1939)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren was prof. dr. Baz Lecocq.
Myriam Mertens werd hiermee de 195ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

194ste doctoraatsverdediging: Hanne Cottyn (jg. 2009)

08/07/2015 15:31

Op vrijdag 20 juni 2014 verdedigde Hanne Cottyn (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “Renegotiating communal autonomy. Communal land rights and liberal land reform on the Bolivian altiplano. Carangas, 1860-1930” in Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Eric Vanhaute.
Hanne Cottyn werd hiermee de 194ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

183ste doctoraatsverdediging: Yu Xiao

08/07/2015 15:22

Op vrijdag 31 mei 2013 verdedigde Yu Xiao () (Ma national economics, University of Shanghai for Science and Technology, 2009) zijn proefschrift: “Research on the impact of Land system upon Urban-rural Gap in PRC (1949-2011). An economic-historical reconstruction” in de Universiteit van Peking, Yiheyuan Road 5, 100871 Haidian District, Beijing (China).
Promotoren waren prof. dr. Eric Vanhaute en prof. dr. Bai Xueqiu (Peking University).
Yu Xiao werd hiermee de 183ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Nieuw boek van Jacques Pauwels (jg. 1969)

01/12/2014 16:53

EPOU_14_groote klassenoorlog kaft def.inddLeerde u op school ook dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor de democratie was? Nochtans bestond in het Europa van 1914 bijna nergens algemeen stemrecht. Overal heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriële burgerij. Die eerste klasse monopoliseerde de politieke macht, de tweede de economische. Maar beiden deden het in hun broek voor ‘de volksmassa’s’ en het spook van de revolutie dat hen overal volgde.
De analyse van Jacques Pauwels is onthutsend. Om een omverwerping van de heersende orde te vermijden, kwamen adel en burgerij terecht bij oorlog. Oorlog moest de revolutie en de democratisering tegenhouden. Oorlog kon ook de economische problemen oplossen die het gevolg waren van de onderlinge concurrentie tussen de grootmachten, die altijd op zoek waren naar territoriale uitbreiding voor het verwerven van afzetmarkten, bronnen van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten.
Maar het draaide anders uit dan de elite verwacht had. In Rusland lukte de revolutie, in West-Europa waren hervormingen ten voordele van de kleine man onvermijdelijk, en in de rest van de wereld staken antikoloniale bewegingen de kop op. Toch bleef de elite dromen van een terugkeer naar de ‘goede oude tijd’. Dat ontaardde in de nachtmerrie van het fascisme en een nieuwe wereldoorlog.
Jacques R. Pauwels: De Groote Klassenoorlog 1914-1918. isbn: 9789491297694 ·paperback (15×22,5 cm) Epo, 2014, 672 p., € 34.90.

Nieuw boek van Hugo Van de Voorde (jg. 1967)

08/11/2014 15:51

Oud-inspecteur geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Van de Voorde (jg. 1967) publiceerde zopas Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw.
Volgens Van de Voorde heeft ook economie een geschiedenis en dus ook de huidige globalisering. Zijn stelling is dat de huidige globalisering de derde in de rij is. De eerste globalisering was een mercantiel en koloniaal (16de-18de eeuw). De tweede was een industriële en imperialistische globalisering tijdens de lange 19de eeuw. Die leerde ons dat een globalisering niet uit de lucht komt vallen, maar ‘mensenwerk’ is en – indien slecht ‘gemanaged’ – ook afgebroken kan worden, wat gebeurd is in 1914. Pas zo’n 75 jaar later werd opnieuw het niveau bereikt van de tweede globalisering. De derde globalisering is de digitale en financiële globalisering (voor en na 2000). Dat historisch verhaal brengt hij in dit boek, waarbij hij ook de huidige situatie bijzonder kritisch bekijkt: de asymmetrie tussen de reële economie en de financiële ‘trouvailles’ is voor hem een signaal dat er in de voorbije decennia heel wat is misgelopen .

Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans/Walburg Pers, 2014, 382 pp. € 24,50.

Nieuw boek: “Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België”

08/10/2014 14:46

Het land dat nooit was Experimentele ‘Wat als?’-geschiedschrijving: dit is wat het unieke boek Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België ons brengt. Een aantal historici herschreven op een radicale maar geloofwaardige manier tien historische casussen die het België van vandaag sterk hebben bepaald. Het resultaat is een counterfactual nationale geschiedenis, waarin de Boerentoren in Oostende staat, Congo nooit een Belgische kolonie was, België uitblinkt in ruimtelijke ordening, Leopold III collaboreerde met Hitler, de Belgische kust gekend staat voor haar ongereptheid, Antwerpen een Nederlandse stad is en België een republiek.
Deze ‘tegenfeitelijke’ invalshoek werpt op een wetenschappelijke manier onverwacht nieuw licht op hedendaagse Belgische problematieken. Het werkelijke België wordt benaderd voor wat het is: een product van de grilligheid en contingentie van de geschiedenis. De gedurfde aanpak van het boek krijgt zelfs de zegen van Henri Pirenne.
Een aantal OSGG’ers werkten mee aan Het land dat nooit was: Maarten Van Ginderachter, Koen Aerts, Antoon Vrints, Gita Deneckere, Bruno De Wever en Christophe Verbruggen.

Van Ginderachter, Maarten; Aerts, Koen; Vrints, Antoon (reds): Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. Antwerpen: De Bezige Bij, 2014, 352 p.
Op maandag 20 oktober 2014 om 20u wordt het voorgesteld in De Studio in Antwerpen (Maarschalk Gerardstraat 4). Marc Boone (decaan faculteit L&W UGent) leidt het boek in, waarna Koen Fillet (Radio 1) in gesprek gaat met de samenstellers.
Indien u dit evenement wil bijwonen, gelieve te verwittigen via: hetlanddatnooitwas@gmail.com

Nieuw boek van Giselle Nath (jg. 2011)

24/05/2014 13:57

De gelauwerde jonge historica Giselle Nath publiceerde zopas een aangepaste versie van haar masterscriptie “Brood willen we hebben! Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België”.

193ste doctoraatsverdediging: Lawrence Van Haecke (jg. 2004)

24/05/2014 13:54

Op woensdag 21 mei 2014 verdedigde Lawrence Van Haecke (jg. 2004) zijn proefschrift: “Repressie en epuratie. De bescherming van de uitwendige veiligheid van de Staat als politiek-juridisch probleem tijdens de Belgische regimecrisis (1932-1948)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Karel Velle en prof. dr. Dirk Luyten.
Lawrence Van Haecke werd hiermee de 193ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

192ste doctoraatsverdediging: Kristof Dombrecht (jg. 2009)

24/05/2014 13:49

Op vrijdag 16 mei 2014 verdedigde Kristof Dombrecht (Ma, jg. 2009) zijn proefschrift: “Plattelandsgemeenschappen, lokale elites en ongelijkheid in het Vlaamse kustgebied (14de-16de eeuw). Case-study: Dudzele ambacht” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Erik Thoen en prof. dr. Tim Soens (UA).
Kristof Dombrecht werd hiermee de 192ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

191ste doctoraatsverdediging: Wouter Vanacker (jg. 2008)

24/05/2014 13:43

Op woensdag 14 mei 2014 verdedigde Wouter Vanacker (Ma, jg. 2008) zijn proefschrift: “Blood, power and profit. Political and economical integration trajectories of nomadic communities in Roman Africa (I-III cent. A.D.)” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Koenraad Verboven.
Wouter Vanacker werd hiermee de 191ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

190ste doctoraatsverdediging: Andy Hilkens

24/05/2014 13:37

Op donderdag 8 mei 2014 verdedigde Andy Hilkens (Ma en langues et littératures anciennes: Orient chrétien et byzantin, UCL jg. 2010) zijn proefschrift: “The Anonymous Syriac Chronicle up to the year 1234 and its sources” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Peter Van Nuffelen.
Andy Hilkens werd hiermee de 190ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

189ste doctoraatsverdediging: Lindsey Vandevoorde (jg. 2009)

24/05/2014 13:30

Op maandag 5 mei 2014 verdedigde Lindsey Vandevoorde (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “From Mouse to Millionaire. Socio-economic Positions, Mobility, Power Relations, Respectability and Visibility of Augustales in Imperial Italy and Gaul” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Koen Verboven en prof. dr. Arjan Zuiderhoek.
Lindsey Vandevoorde werd hiermee de 189ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

188ste doctoraatsverdediging: Sara Moens (jg. 2008)

24/05/2014 13:22

Op dinsdag 29 april 2014 verdedigde Sara Moens (jg. 2008) haar proefschrift: “De horizonten van Guibertus van Gembloers (ca. 1124-1214). De wereld van een benedictijns briefschrijver in tijden van een verschuivend religieus landschap” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotor waren prof. dr. Jeroen Deploige.
Sara Moens werd hiermee de 188ste doctor in de geschiedenis aan de UGent. Zij is de eerste master in de geschiedenis aan de UGent die een doctoraat in de geschiedenis behaalde.

187ste doctoraatsverdediging: Gillian Mathys (jg. 2003)

24/05/2014 13:13

Op vrijdag 7 maart 2014 verdedigde Gillian Mathys (jg. 2003) haar proefschrift: “People on the move: Frontiers, Borders, Mobility and History in the Lake Kivu region” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Bas Lecocq en prof. dr. Stefan Smis (VUB).
Gillian Mathys werd hiermee de 187ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

186ste doctoraatsverdediging: Nienke Roelants

24/05/2014 13:01

Op vrijdag 20 september 2013 verdedigde Nienke Roelants (Lic. geschiedenis KULeuven 2004 en GAS Internationale betrekkingen en conflictbeheersing KULeuven 2005) haar proefschrift: “Lutheran astronomers after the Fall (1540-1590). A reappraisal of the Renaissance dynamic between religion and astronomy” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Steven Vanden Broecke.
Nienke Roelants werd hiermee de 186ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

185ste doctoraatsverdediging: Tim De Doncker (jg. 2007)

24/05/2014 12:53

Op donderdag 5 september 2013 verdedigde Tim De Doncker (jg. 2007) zijn proefschrift: “Hupsicheyt en hantgedaet. Kunstacademie en ambachtsgilden te Gent ca. 1748-1800 ” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene en prof. em. dr. Hilde Symoens.
Tim De Doncker werd hiermee de 185ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

184ste doctoraatsverdediging: Geert Leloup (jg. 2001)

24/05/2014 12:46

Op woensdag 28 augustus 2013 verdedigde Geert Leloup (jg. 2001) zijn proefschrift: “Non pas un pouvoir illusoire. Ontstaan, rol en (on)macht van het Rekenhof (1814-1939)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Luc François.
Geert Leloup werd hiermee de 184ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Prof. em. dr. Michel Baelde (OSGG-jg. 1958) overleden

12/05/2014 18:51

Baelde Michel Prof. em. dr. Michel Baelde werd geboren op 22 februari 1933 in Oudenburg – Westkerke. Hij overleed op 28 april 2014 in Blankenberge.
Hij was op 4 juli 1961 gehuwd met mevrouw Lea Verbiest.
In 1953 behaalde hij het diploma van geaggregeerde lager secundair onderwijs aan de Normaalschool Sint-Jozefinstituut Torhout.
In 1958 maakte hij bij prof. Egide Strubbe de licentiaatsverhandeling De Raad van State in de Nederlanden van 1531 tot 1578. Bijdrage tot de kennis van de instelling.In 1958 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1962 werd hij de 32ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de doctoraatsverhandeling De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de 16e eeuw. (Promotor was opnieuw prof. Strubbe).

Michel Baelde gaf eerst les in een Eeklose school. Van 1959 tot 1966 was hij aspirant en later navorser in het NFWO. Van 1966 tot 1969 was hij aan de UGent assistent van prof. Strubbe. Hij werd op 1 januari 1970 docent rechtsgeschiedenis aan de UGent. Hij volgde tegelijkertijd prof. Duverger op in de Vakdidactiek geschiedenis (1.01.1970-1991). Op 1.10.1980 werd hij in de Vakgroep Nieuwe geschiedenis benoemd tot hoogleraar en later gewoon hoogleraar.
Op 1 september 1993 ging hij met pensioen.
Michel Baelde was laureaat van de André Schaepdrijverprijs 1958.
Een overzicht van zijn publicaties is te vinden in: Hugo Soly en René Vermeir, Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum prof. dr. M. Baelde. Gent, 1993, p. XI-XVIII.
Volgens zijn wil vond de afscheidsplechtigheid en de crematie plaats in intieme kring.

Prof. em. dr. Alfons Thijs (OSGG-jg. 1965) overleden

24/01/2014 11:57

Prof. em. dr. Alphonse (Alfons) K. L. THIJS overleed op 14 januari 2014 in het ziekenhuis Sint-Erasmus in Antwerpen – Borgerhout. Hij werd geboren in Antwerpen op 22 maart 1944. In 1973 huwde hij mevrouw Ilse Eggers (OSGG-jaargang 1966).
Zijn studies
Hij behaalde het kandidaatsdiploma geschiedenis aan de Ufsia in 1963. Aan de UGent maakte hij bij prof. Wilfrid Brulez de licentiaatsverhandeling “De zijdenijverheid te Antwerpen in de zeventiende eeuw” (gepubliceerd door het Gemeentekrediet in 1969). In 1970 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1978 werd hij aan de UGent (met opnieuw prof. Brulez als promotor) de 76ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling “Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’. De textielnijverheid te Antwerpen van het einde der vijftiende tot het begin der negentiende eeuw“. Hij kreeg hiervoor in 1981 de Geschiedenisprijs van het Gemeentekrediet dat de verhandeling in 1987 publiceerde.
Zijn carrière
Alfons Thijs begon zijn wetenschappelijke carrière als navorsingsstagiair bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1966-1967), wetenschappelijk medewerker van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1967-1968) en aspirant bij het NFWO (1968-1971).
Op 1 oktober 1971 maakte hij de overstap naar de Ufsia (die in 2003 opging in de UA). Hij werd er achtereenvolgens assistent (tot 1978), werkleider en deeltijds docent. (1978-1987), voltijds docent (1987-1988). Op 1 oktober 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar in het Dept. Geschiedenis (Nieuwste en sociale geschiedenis) en het Dept. Politieke Wetenschappen. Hij was tevens directeur van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis (Ufsia 1982-1991) en directeur van het Centrum voor Antwerpse Cultuurgeschiedenis (Ufsia/UA 1996-2004). Op 1 oktober 2004 ging hij met emeritaat.
Zijn publicaties
Thijs was een eminent sociaal-economisch historicus met een grote belangstelling voor de wereld van ‘gewone mensen’; hij was tevens een gerenommeerd kenner van de historiografie van de volkskunde.
Hij publiceerde zes boeken en drie tentoonstellingscatalogi, was (mede-)redacteur van drie bundels en auteur van meer dan 150 artikels.

Prof. dr. Jan Verbruggen (OSGG-jg. 1944) overleden

02/01/2014 22:31

De heer prof. em. dr. Jan Frans VERBRUGGEN ((jaargang 1944) is op 93-jarige leeftijd op 29 december 2013 in Koekelberg overleden. Hij werd geboren op 13 november 1920 in Willebroek – Tisselt.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Lydie Vanden Eynde (overleden op 1 februari 2013, na 68 jaar huwelijk) en de vader van Léon Verbruggen.
Zijn studies
Aan de Koninklijke Militaire School in Brussel behaalde hij het diploma 85e promotie: Infanterie en Cavalerie, 1939-1940.
Hij maakte bij prof. François Louis Ganshof de licentiaatsverhandeling “Het leger van den graaf van Vlaanderen vanaf het ontstaan tot 1214″. In 1943 werd hij tevens kandidaat in de rechten via de Centrale Examencommissie.
In 1944 verwierf hij aan de UGent het diploma Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs.
Na de heropening van de Militaire School behaalde hij het diploma 85e promotie: Alle Wapens, 1946-1947.
In 1951 werd hij met Ganshof als promotor aan de UGent de 16de doctor in de geschiedenis met de verhandeling “De krijgskunst in Vlaanderen: einde IXe – begin XVe eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de krijgskunst in West-Europa” (uitgegeven in 1954).
Zijn carrière
Van 1947 tot oktober 1956 was Jan Verbruggen officier in het Belgisch Leger, laatst als kapitein-commandant van de infanterie. In de Koninklijke Militaire School in Brussel gaf hij krijgsgeschiedenis, eerst als stagiair-repetitor (10.01.1948-30.11.1949), dan als repetitor (1.12.1949-30.11.1954) en ten slotte als docent (1.12.1954-31.08.1956).
Hij vertrok naar Congo en werd in Elisabethstad [nu Lubumbashi] gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi [de latere Université officielle du Congo] (1.09.1956-30.09.1967); hij was er decaan van de Faculteit LW in 1956-1959 en 1963-1966.
Op 1 oktober 1967 werd hij gewoon hoogleraar aan de Officiële Universiteit van Bujumbura [de latere Université officielle du Burundi]; ook daar werd hij decaan van de Faculteit LW in 1969-1971.
Hoewel hij op 3.11.1975 officieel met pensioen ging, was hij van 1974 tot 1976 nog hoogleraar aan het Institut supérieur des Cadres militaires in Bujumbura.
Terug in België vestigde Jan Verbruggen zich in Vilvoorde. Hij werkte als wetenschappelijk medewerker mee aan de BRT-programma’s van Maurice De Wilde (1.09.1977-31.12.1978).
Publicaties
Jan Verbruggen publiceerde heel wat boeken en artikels over de Vlaamse en West-Europese militaire geschiedenis in de middeleeuwen (en over de Slag der Gulden Sporen); een aantal ervan werd ook in het Engels vertaald.
Voor het boek 1302. Opstand in Vlaanderen (Lannoo, 2001) kreeg hij samen met zijn mede¬auteur Rolf Falter de Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2001.

Jan Verbruggen is OSGG-bestuurslid geweest: penningmeester (1949-1951), secretaris (1951-1953) en ondervoorzitter (1957-1959).