Uitnodiging voorstelling roman ‘Soldaat Marie’

07/11/2018 15:24

Oudstudente Katrien Vanhecke bracht bij Clavis Books de roman ‘Soldaat Marie’ uit, in de categorie young adult. Het verhaal is gebaseerd op het historische personage van Marie Schellinck uit Gent. U bent van harte welkom op de boekvoorstelling in het Verhalenhuis te Ledeberg, donderdag 13 december 2018 om 19u30.

Uitnodiging voorstelling Soldaat Marie

Meer informatie over het boek is ook te vinden op:

https://www.clavisbooks.com/book/soldaat-marie
http://www.katrienvanhecke.be/boek_soldaat_marie.php

 

 

 

 

 

 

 

Nascholingen 2018-2019

09/10/2018 20:12

In samenwerking met de Staf Vakdidactiek Geschiedenis van de nieuwe, overkoepelende “Educatieve Master Cultuurwetenschappen” organiseert het OSGG de navolgende nascholingen:

  • 5 december 2018: Prof. Dr. Rik Coolsaet en Dr. Koen Aerts: Oostfront en IS één strijd? Radicalisering en deradicalisering vroeger en nu.
  • 20 maart 2019: Dr. Anton Froeyman: Waarheid in tijden van fake news.
  • 15 mei 2019: Paul Van Damme, Propaganda als medium in de geschiedenisles.

De nascholingen vinden in principe plaats in het AMSAB, van 14.30-17.00u. Raadpleeg de OSGG-website in de dagen voor de nascholing want het is mogelijk dat bij talrijke inschrijvingen een andere locatie wordt gezocht.

De nascholingen zijn gratis voor OSGG-leden die hun lidgeld hebben betaald. Inschrijving via osgg@ugent.be. Wie een aanwezigheidsattest nodig heeft, kan dit bij inschrijving vermelden.

Voor alumni die geen lidmaatschapsbijdrage hebben betaald vragen we 10 euro per nascholing, te storten op OSGG-rekening BE79 0000 0172 0233.

Vacature directeur Archief voor nationale bewegingen (ADVN)

21/07/2018 06:57

Tweede oproep – De vzw ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het betreft een voltijdse betrekking, met aanvang op 1 januari 2019. Solliciteren kan tot 27 augustus 2018.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het verzamelt, bewaart en ontsluit vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie het cultureel erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in de brede historische, geografische en thematische context.

De volledige vacature vind je hier: Vacature directeur ADVN.

Prof. em. dr. Kamiel Geert Van Acker overleden (OSGG-jg. 1937)

08/05/2018 18:25

Op 103-jarige leeftijd overleed het oudste OSGG-lid  (jaargang 1937) prof. em. dr. Kamiel Gerard  VAN  ACKER.

Hij werd geboren op 15 september 1914 in Gent – Sint-Denijs-Westrem en overleed op 12 februari 2018 in het woonzorgcentrum Militza in Gent – Oostakker.

Hij was sinds 1943 gehuwd met mevrouw Paulina Wynants (1923-1982). Ze hadden vijf kinderen.

Kamiel Gerards vader overleed in 1917 in een Duitse gevangenenkamp in Sedan (Frankrijk).

Zijn studies

Net als zijn oudere broer Jan Van Acker (1910-2003; OSGG-jg. 1934) ging Kamiel Gerard geschiedenis studeren aan de UGent. Hij maakte bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof de licentiaatsverhandeling Het domaniaal bestuur der abdijen in het graafschap Vlaanderen tot de eerste helft der XIIIe eeuw (UGent, 1937). Nog in 1937 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.

In december 1942 verwierf hij aan de Koninklijke Bibliotheek Brussel het diploma van kandidaat bibliothecaris-bibliograaf.

Op 6 december 1950 werd hij de 13de doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling De rechterlijke organisatie van het abdijdomein in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen (met opnieuw prof. Ganshof als promotor).

Zijn loopbaan

Na zijn legerdienst (29.06.1937-25.12.1938) werd hij leerling-assistent in het Seminarie Aardrijkskunde van de Universiteit Gent (07.1939-05.1940), van 25.08.1939 tot 11.06.1940 echter onderbroken door zijn mobilisatie en de Duitse inval op 10 mei 1940. Na een korte periode als controleur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid kon hij in de Universiteitsbibliotheek Gent aan de slag als stagiair-bibliothecaris (1.10.1941-31.12.1942), bibliothecaris in de Dienst Aanwinsten en Catalografie (1.01.1943-12.1954), bibliothecaris in de Dienst Handschriften, Kostbare drukken, Prenten en Kaarten (12.1954-15.11.1960), directeur-diensthoofd van de Centrale Dienst voor Onderzoek, herstelling en reproductie van het boek, en uiteindelijk als hoofdbibliothecaris (16.11.1960- 30.09.1979). Vanaf oktober 1957 gaf hij aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte tevens de cursus algemene bibliografie en bibliotheconomie en op 1.10.1963 werd hij er deeltijds docent. Op 1.10.1979 ging hij met emeritaat.

Hij ontving de eretekens Burgerlijk kruis 1ste klasse (1975) en Commandeur in de Orde van Leopold II (1976).

Zijn publicaties

Hij publiceerde onder meer de boeken:

– Schatten van de universiteitsbibliotheek. Deel 1 (1967), deel 2 (1968)

– Hoe maak ik mijn proefschrift? Technische gegevens en aanbevelingen. (1972)

– De inname van Gent in 1678 en de gevolgen ervan. (1978)

– Oud Merelbeke voornamelijk tijdens de Middeleeuwen. (1996)

– Middeleeuws Merelbeke: van Zaalhof over Krombrugge tot Merelbeke. (2006)

– Merelbeke, van ca. 406 tot 1792. (2011).

Bij zijn emeritaat verscheen: K.G. Van Acker: Feestbundel aangeboden door zijn medewerkers. (1979).

Daarnaast schreef hij voor diverse tijdschriften en encyclopedieën artikels, o.m. over de middeleeuwse ‘librije’ van de Gentse Sint-Baafsabdij, over de Universiteit Gent en haar bibliotheek (o.a. het handschriftenkabinet en belangrijke manuscripten), over figuren als Jacob Donche, Geraard de duivel, Victor van Crombrugge en Pieter de Keysere. Na zijn emeritaat publiceerde hij vooral over de geschiedenis van Merelbeke, zijn woonplaats tot 2012.

Prof. em. dr. Stef Scholliers (OSGG-jg. 1944) overleden

13/04/2018 10:51

Op 96-jarige leeftijd overleed prof. em. dr. Etienne (Stef) Scholliers op 31 maart 2018 in Antwerpen. Hij werd geboren op 4 september 1922 in Gent. Hij was  sinds 2009 weduwnaar van mevrouw Joanna Van Opstal (OSGG 1944) met wie hij in 1946 trouwde. Hij laat een zoon en een dochter na, twee kleindochters en vier achterkleinkinderen.

Stef Scholliers was secretaris van het OSGG (1953-55), ondervoorzitter (1955-57; 1959-61) en voorzitter (1957-59).

Zijn studies

Hij maakte bij prof. Gaston Dept de licentiaatsverhandeling Bijdrage der Nederlandsche reisverhalen tot onze kennis van de geschiedenis der menschelijke aardrijkskundige wetenschap in de XVIe en XVIIe eeuw (UGent 1944). In maart 1945 behaalde hij aan de UGent het diploma van geaggregeerde hoger secundair onderwijs.
In 1959 werd hij de 27ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling De levensstandaard der arbeiders in de 15e en 16e eeuw te Antwerpen (zijn promotor was prof. Charles Verlinden).

Zijn loopbaan

Stef Scholliers was in WO2 vanaf begin 1942 actief in het gewapend verzet en de sluikpers.
Hij was een begeesterend en gerespecteerd leraar geschiedenis en aardrijkskunde, aanvankelijk in het Koninklijk Atheneum Antwerpen (1945-1947; hij begon er als studiemeester), daarna in het Koninklijk Atheneum Kapellen (1947-1955) en tenslotte als leraar geschiedenis en moraal in de Lagere en Middelbare Normaalschool Lier (1955-1960).
Na zijn doctoraat bouwde hij een academische carrière uit. Hij werd bevoegd verklaard navorser bij het NFWO (1960-1963) en aan de UGent (Seminarie Moderne Geschiedenis) assistent (1963-1966), werkleider (1966-1971) en lector (1967-1971).
Bijna parallel hiermee werd hij in 1965 aan de VUB aangesteld als docent geschiedenis en in 1969 als buitengewoon hoogleraar. In 1971 werd hij gewoon hoogleraar aan de VUB (Vakgroep Hedendaagse geschiedenis). Van 1975 tot 1978 was hij decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
Op 1 oktober 1987 ging hij met emeritaat.

Zijn publicaties

Scholliers leverde baanbrekend werk inzake de studie van prijzen en lonen, arbeidsomstandigheden en levensstandaard in Vlaanderen en Brabant, van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. Peter Scholliers publiceerde zijn bibliografie in Arbeid in veelvoud: een huldeboek voor Jan Craeybeckx en Etienne Scholliers, 1988 (pp. 40-44). Zijn biografie door Juul Hannes in hetzelfde boek (op pp. 35-39) is evenzeer het lezen waard.

Zoals hij het wenste heeft de crematie en de asverstrooiing plaatsgehad in alle intimiteit.

Condoleanties: Familie Scholliers p/a Uitvaartcentrum Eugène Timmermans, Antwerpsestraat 49, 2640 Mortsel.

Vacature directeur Archief voor nationale bewegingen (ADVN)

19/03/2018 12:06

De vzw ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het betreft een voltijdse betrekking, met aanvang op 1 januari 2019. Solliciteren kan tot 30 april 2018.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het verzamelt, bewaart en ontsluit vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie het cultureel erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in de brede historische, geografische en thematische context.

De volledige vacature vind je hier: Vacature directeur ADVN

Onderwijshervormingen Franstalig België

18/01/2018 11:06

Geachte alumni-historici,

​In afwachting van de nieuwe OSGG-nieuwsbrief, die er binnenkort aankomt, wil ik op vraag van prof. de Hemptinne (Vakgroep Geschiedenis) en mevr. Els Flour (Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis) andermaal graag beroep doen op uw steun voor een oproep uit Franstalig België, waarbij een reorganisatie van het secundaire onderwijs het vak Geschiedenis als een apart vak zou laten verdwijnen in de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs (officieel net).

Morgen zal hierover een opiniestuk worden gepubliceerd in La Libre Belgique. U kunt het hier reeds lezen: Schyns, Les peuples sans mémoire n’ont pas d’avenir

Wie wil tekenen kan dat laten weten aan prof. Catherine Lanneau voor de middag. Haar oproep leest u hieronder.

Hartelijke alumnigroet,

Els De Paermentier
​Voorzitster OSGG (2016-2018)

———

Chères et chers Collègues,
Chères et chers Ami.e.s,

Il y a quelques mois, vous aviez signé ou reçu la carte blanche “Sauver l’histoire”, parue dans le Vif. Depuis lors, le Pacte d’Excellence a poursuivi sur sa lancée, sans tenir compte de cette mobilisation, et la ministre Schyns semble décidée à imposer, dans le tronc commun, le fameux cours intégré de sciences humaines, réduisant l’histoire à la portion congrue…

Il nous paraît donc opportun d’opérer une piqûre de rappel puisque Mme Schyns dit être à l’écoute des acteurs.

Un nouveau texte d’interpellation va être publié, CE VENDREDI (pour précéder la “journée de consensus” du Pacte ce 20 janvier), dans “La Libre Belgique”. Il figure ci-joint. Si vous vous reconnaissez dans ses arguments, je vous invite à me le faire savoir par retour de courriel d’ici JEUDI (demain) à 12H.

N’hésitez pas, bien sûr, à faire circuler largement autour de vous!

Dans l’espoir de vous compter parmi les signataires, je vous souhaite une excellente journée.

Catherine Lanneau

Professeure
Université de Liège – Département d’enseignement des Sciences historiques Histoire de Belgique et de ses relations internationales (XIXe-XXe s.) U.R. Traverses/Ressources, Pouvoir(s), Idéologie(s)
1 b, quai Roosevelt (bât. A4)
4000 Liège (Belgique)
C.Lanneau@uliege.be

Catherine Lanneau

Leraars geschiedenis in de solden

15/12/2017 11:26

Op woensdag 13 december ll. schreven de vakdidactici Geschiedenis en de voorzitters van de opleidingscommissies Geschiedenis van de Vlaamse universiteiten in De Standaard een opiniestuk waarin zij hun grote bezorgdheid uitdrukken over de plannen van de minister van Onderwijs Hilde Crevits om de lerarenopleiding te hervormen via de oprichting van een educatieve master – een initiatief dat zeer nefaste gevolgen zal hebben voor de vorming van studenten tot toekomstige leerkrachten Geschiedenis.

Naar aanleiding van dit stuk hebben ook de studenten aan mevrouw de minister een open brief geschreven, vergezeld van een petitie.

Via deze weg doet de opleiding Geschiedenis uitzonderlijk een warme oproep om deze petitie massaal te steunen en te ondertekenen.

Zowel het opiniestuk als de open brief kan u hieronder raadplegen.

Opiniestuk DS – Leraars geschiedenis in de solden

Brief studenten – Clio in de Clinch

Aspecten van het protestantisme in de 16de-eeuwse Nederlanden

16/10/2017 13:14

Op 25 oktober 2017 organiseert de Vereniging Historici Lovanienses (VHL) in samenwerking met de faculteit theologie van de KU Leuven een studienamiddag omtrent enkele aspecten van het protestantisme in de 16de-eeuwse Nederlanden. Centraal staat hier het boek Het Wonderjaar te Gent. 1566-1567 van Jozef Scheerder. Vorig jaar werd dit boek, oorspronkelijk een proefschrift, uitgegeven. Jozef Scheerder geldt als dé referentie bij uitstek wanneer het gaat over de beeldenstorm.

Virtuele tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

16/10/2017 13:10

De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis nodigen u van harte uit op de voorstelling van de virtuele tentoonstelling Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog op vrijdag 10 november 2017 om 10 uur in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.

Met de hulp van vele nazaten, familie- en heemkundigen en erfgoedprofessionals in Engeland en Vlaanderen brengt Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis het bijna vergeten verhaal van tienduizenden Belgen die naar Engeland vluchtten tijdens de Grote Oorlog, weer tot leven.

De studiedag is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.

Stuur een mailtje naar: orders@amsab.be of bel naar: 09 224 00 79 (Amsab-ISG)

Programma

Van 9.30 uur tot 10 uur is er ontvangst met koffie. De studiedag start om 10 uur.
-Verwelkoming door Johan De Smet, senior curator Museum voor Schone Kunsten Gent
-Toespraak van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
-Korte toelichting  door Geert Van Goethem, directeur Amsab-ISG.
-Martine Vermandere, projectverantwoordelijke Amsab-ISG, stelt de virtuele tentoonstelling voor.
-Rony Vissers, coördinator Packed, expertisecentrum Digitaal Erfgoed, licht het gebruik van virtuele tentoonstellingen in de erfgoedsector toe.
-Maite De Beukeleer, stagiaire Familiekunde Vlaanderen, geeft uitleg over het dossier Belgische oorlogsvluchtelingen op familiegeschiedenis.be.
-Hendrik Vandeginste, consulent Heemkunde Vlaanderen, legt het belang van heemkundigen voor dergelijke projecten uit.
-Helen Baker, East Twickenham Centennial Group, vertelt hoe met crowdfunding in Engeland een monument werd opgericht voor de Belgen die tijdens WO I in de Pelabonfabriek werkten (deze bijdrage is in het Engels).

Daarna wordt er een broodjesmaaltijd aangeboden. Dan kan je ook de virtuele tentoonstelling op tablets bekijken.

Boekvoorstelling Las Mamás Belgas

07/10/2017 14:21

Amsab-ISG, Uitgeverij Lannoo en Boekhandel Walry nodigen u van harte uit op de voorstelling van het boek ‘Las Mamás belgas, Jonge Spanjestrijdsters uit de Lage Landen’ van journalist Sven Tuytens, op 12 oktober 2017 om 20u in de Fernandezzaal van Ons Huis aan de Vrijdagmarkt in Gent.

Over het boek

In 1937 vertrok een groep jonge Joodse migrantenvrouwen uit Antwerpen en Brussel naar Spanje om tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-39) aan de zijde van de Spaanse republiek tegen Franco te vechten. Samen met een groep verpleegsters uit Nederland werkten ze in een republikeins oorlogshospitaal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten sommigen hun strijd verder in het gewapend verzet in België en Nederland. Ze betaalden allen een bijzonder hoge prijs voor hun inzet.

Over de auteur

Sven Tuytens werd in 1967 in Brussel geboren en werkt sinds 2010 als buitenlandcorrespondent voor de VRT in Madrid. Hij schreef samen met historicus Rudi Van Doorslaer de biografie Israël Piet Akkerman, Van Antwerpse Vakbondsleider tot Spanjestrijder. Hij publiceerde verschillende artikels over de rol van de Internationale Brigades tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Sven Tuytens maakte ook twee documentaires over de Spaanse Burgeroorlog: Les Mamás belgues (Prijs Beste Documentaire 2016 op het Festival van Montaverner) en Résister au Tyran, des Destins Individuels (2017).

Verloop van de avond

Vertoning van de documentaire: Les Mamàs belgues’  van Sven Tuytens, Prijs Beste Documentaire 2016 op het Festival van Montaverner (Valencia).

Getuigenis van Thérèse Szerman, dochter van de Antwerpse verpleegster Adela Korn die vrijwillig ging werken in een het militair hospitaal van Onteniente.

Auteur Sven Tuytens in gesprek met prof. dr. Rudi Van Doorslaer, op wiens onderzoek het boek onder meer is gebaseerd.

Overhandiging van het boek aan de auteur door uitgever Maarten Van Steenbergen (Lannoo).

Drankje aangeboden door Amsab-ISG.

Boekhandel Walry bouwt een stand, de auteur signeert.

De toegang is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt.

Stuur een mailtje naar: orders@amsab.be

Boekvoorstelling: ‘Las Mamás belgas, Jonge Spanjestrijdsters uit de Lage Landen’

Donderdag 12 oktober om 20u

Ons Huis, Vrijdagmarkt 9 (ingang via Meerseniersstraat), 9000 Gent

OSGG-nascholingen 2017-2018

10/09/2017 18:43

Woensdag 11 oktober, 14u30, STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, Gent.
Het land, de stad, een universiteit. 200 jaar geschiedenis.
Lezing door Gita Deneckere en geleid bezoek aan de tentoonstelling Stad en universiteit – sinds 1817.

Woensdag 28 maart 2018, 14u30-17u00, Didacticum, CO28, Campus Boekentoren (ingang langs Rozier)
Lezing Dr. Michiel Voet, De leerling als historicus? Over onderzoeksopdrachten in de geschiedenisles

Inschrijvingen: via mail naar osgg@skynet.be (vermeld aub of u een aanwezigheidsattest wenst)

Prijs:

  • gratis voor OSGG-leden die hun lidmaatschap 2016-2017 hebben betaald;
  • 10 euro voor niet-betalende OSGG-leden, te betalen op OSGG-rekening BE79 0000 0172 0233

Les is more (uit: De Morgen, 31.01.2017)

31/01/2017 15:47

Stijn De Paepe (moderne rederijker):

Les is more

Alweer een schromelijk tekort
Want niemand die nog leraar wordt
Wanneer hervormen wieden is

Cruciaal nochtans, de job van leerkracht
In een wereld waar steeds meer macht
Voor steeds minder lieden is

En als je eens rondom je kijkt
Dan is de nood het hoogst, zo blijkt
Aan leraren geschiedenis

OSGG-studienamiddag 26/04/2017

19/01/2017 13:24

Aan de leden van het OSGG

De eerstvolgende OSGG-studiedag gaat zoals eerder gemeld effectief door op woensdag 26 april 2017, 14u30-17u in het Didacticum van de UGent-Campus Boekentoren, Plateau-Roziergebouw (ingang Rozier 44), lokaal C028.
UGent-gastprofessor Bas de Roo spreekt er over: “De mythe doorbroken. Leopold II, rood rubber en de Kongo Vrijstaat”.

Inschrijvingen: via osgg@skynet.be, met vermelding van naam en voornaam, adres, e-mail, beroep/school.
– OSGG’ers, lid 2016-2017: toegang gratis, mits aanmelding vooraf!
– Alle anderen: € 10,00, vooraf over te schrijven op BE79 0000 0172 0233
– Wie een attest wenst, schrijft vooraf € 0,80 over op BE79 0000 0172 0233

Derde oudste OSGG’er overleden: Hélène Polfliet (OSGG-jg. 1939)

17/10/2016 17:02

Op 99-jarige leeftijd overleed ons trouw lid (jaargang 1939) mevrouw Hélène POLFLIET, weduwe van de heer Edouard Swolfs (overleden in 1996).

Hélène Polfliet werd geboren op 24 juni 1916 in Brussel; zij overleed op 25 oktober 2015 in haar woonplaats L’Ile-sur-la-Sorgue (Vaucluse, Frankrijk).

Ze behaalde de kandidatuur geschiedenis aan het Institut Saint-Louis [nu Université Saint-Louis] in Brussel in 1936. Bij prof. Frans-Lodewijk Ganshof maakte ze aan de UGent in 1939 de licentiaatsverhandeling De abdij Affligem en haar afhankelijkheden. Ontstaan en domaniale uitbreiding (1075-1250). In 1939 behaalde ze aan de UGent tevens de aggregatie hoger secundair onderwijs geschiedenis.

Na haar studies werd ze lerares geschiedenis aan het Koninklijk Lyceum [het huidige GO! Atheneum] Sint-Jans-Molenbeek (1940-1943) en daarna aan de Rijksnormaalschool Brussel – Laken (1943-1950).
Omdat haar echtgenoot van 1950 tot 1960 werkzaam was bij de Deutsche Solvay Werke, gaf ze in diezelfde periode geschiedenis in het Koninklijk Atheneum Rösrath (Belgische Strijd-krachten in Duitsland).
In 1960 publiceerde ze La Belgique romaine au début du 4e siècle (Namur: Wesmael-Charlier).
In 1960 keerde het echtpaar Swolfs-Polfliet terug naar België. Hélène zegde het onderwijs vaarwel en leidde voortaan een druk sociaal leven. Ze gaf voordrachten en was actief bij Welcome to Belgium en andere verenigingen ter verwelkoming van buitenlandse werknemers in België.
Omstreeks 1980 vestigde ze zich met haar echtgenoot in l’Isle-sur-la-Sorgue. Ook daar was ze conferencière. Ze werd er ondervoorzitster van het museum Campredon Centre d’Art (tot 2005).
De begrafenisplechtigheid vond plaats in de kerk van L’Isle-sur-la-Sorgue op vrijdag 30 oktober 2015.

Het OSGG-Adresboek 1891-2015

06/07/2016 09:07

Op 1 oktober 2016 verstuurden we aan de OSGG-leden 2015-2016 het 920 pagina’s tellende Adresboek van het OSGG. 125 jaar Oud-studenten Geschiedenis Universiteit Gent 1891-2015.

Aurèle Looman

206de doctoraatsverdediging: Annelies Somers (jg. 2006)

08/03/2016 16:26

Op donderdag 18 februari 2016 verdedigde Annelies Somers (Lic., jg. 2006) haar proefschrift: “‘Amici nunc sicut et antea’. Een stedelijke parochiekerk en een prinselijk kapittel tussen kerk en wereld in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Gent, Sint-Niklaas en Sint-Veerle, 1384-1614” in het gloednieuwe Rijksarchief, Bagattenstraat, Gent.
Promotoren waren prof. dr. Marc Boone (UGent) en Dr. Marc Carnier van het Rijksarchief Leuven
Annelies Somers werd hiermee de 206de doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Prof. em. dr. Urbain Vermeulen (OSGG-jg. 1962) overleden

03/03/2016 11:10

Vermeulen Urbain (1) Op 13 februari 2016 overleed in zijn woonplaats Gent prof. em. dr. Urbain Vermeulen, 75 jaar.
Hij was geboren op 28 december 1940 in Lede – Oordegem.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Marleen Forrier (OSGG hg. 1964), vader van Frank Vermeulen en Katrien Provoost, en van Sabien Vermeulen en Henk Bataille (+), grootvader van Jeroen, Katrijn en Nele Vermeulen, en van Victoria en Eleonore Bataille.

Urbain Vermeulen was laureaat van de André Schaepdrijverprijs 1962 voor de beste licentiaatsverhandeling.
Hij was ondervoorzitter (1963-1967) en voorzitter (1967-1969) van OSGG.
Hij werd benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Zijn studies
Hij maakte bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling ”De houding van de Belgische pers ten opzichte van de Eerste Internationale” (UGent, 1962).
In 1962 werd hij kandidaat archivaris-paleograaf.
Hij behaalde verder de diploma’s van geaggregeerde hoger secundair onderwijs geschiedenis (UGent 1963), kandidaat rechten (UGent 1964) en licentiaat Oosterse taalkunde en geschiedenis (UGent 1965).
Hij werd in 1969 de 48ste doctor in de geschiedenis aan de UGent met de verhandeling “De Eerste Internationale in de Belgische burgerlijke pers” (promotor: prof. Jan Dhondt).

Zijn loopbaan
Aan de UGent werd Vermeulen in 1962 assistent van prof. Dhondt in het Seminarie Nieuwste Geschiedenis en nadien aangesteld navorser NFWO.
Op 1.03.1970 werd hij assistent bij het Rijksarchief Gent.
In 1969 werd hij aan de KU Leuven (Dept. Oosterse en Slavische Studie: Arabistiek en islamkunde) deeltijds docent Arabistiek, in 1977 docent Islamkunde, en uiteindelijk hoogleraar (op 1.10.2005 werd hij emeritus).
Daarnaast was hij aan de UGent buitengewoon hoogleraar aan de Vakgroep Oosterse talen en culturen: Arabistiek en islamkunde (tot aan zijn emeritaat op 1.10.2006), en gastprofessor in het academiejaar 2009-2010.

Urbain Vermeulen was algemeen voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen.
Hij stond bekend als een bevlogen lesgever met uitgesproken meningen die ook in de media een scherp debat niet schuwde.

 

205de doctoraatsverdediging: Kenan Van De Mieroop (jg. 2010)

24/01/2016 10:39

Op dinsdag 19 januari 2016 verdedigde Kenan Van De Mieroop (Ma, jg. 2010) zijn proefschrift: “Historical Presents: A study of the debates around reparations for slavery in the United States and France; The post racial era and the Age of Commemoration” in de Zaal Rector Blancquaert, Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Berber Bevernage en prof. dr. Gita Deneckere.
Kenan Van De Mieroop werd hiermee de 205de doctor in de geschiedenis aan de UGent.

203de doctoraatsverdediging: Carmen Van Praet (jg. 2009)

17/01/2016 17:20

Op donderdag 17 september 2015 verdedigde Carmen Van Praet (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “Tussen lokaal en internationaal: liberale hommes-orchestres en de sociale kwestie in de negentiende eeuw” in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Christophe Verbruggen en prof. dr. Gita Deneckere.
Carmen Van Praet werd hiermee de 203e doctor in de geschiedenis aan de UGent.

204de doctoraatsverdediging: Cécile Becchia

17/01/2016 16:13

Op woensdag 30 november 2015 verdedigde Cécile Becchia (Agrégée d’histoire 2007) haar proefschrift: “Les bourgeois et le prince. Les sociétés politiques de Dijon et de Lille (1419-1477)” aan de Université Paris-Sorbonne (Paris IV) i.s.m. de UGent (Vakgroep Geschiedenis)
Promotoren waren prof. dr. Marc Boone en prof. dr. Elisabeth Crouzet-Pavan (Université Lille 3).
Cecile Becchia werd hiermee de 204de doctor in de geschiedenis aan de UGent. Ze is de zevende dr. geschiedenis UGent die oorspronkelijk een lic. of master geschiedenis behaalde buiten België.

Nieuw boek over 100 jaar Militaire Veiligheid/ADIV

14/12/2015 16:38

De Militaire Veiligheid viert haar honderdste verjaardag. Het jubileum van deze organisatie, de voorloper van de huidige Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), is de aanleiding geweest voor een tentoonstelling en de publicatie van het allereerste boek dat ooit aan deze organisatie gewijd werd: “1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst“. Expositie en boek samen geven een unieke kijk op de mijlpalen in haar bestaan. Opdrachten, organisatie en werking worden toegelicht evenals de uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd wordt in een toenemend mondiale samenleving. Niet alleen de knowhow van de Dienst wordt ontsloten maar ook de resultaten die hij heeft geboekt. Bepaalde vergissingen uit het verleden worden niet uit de weg gegaan. Tot slot worden sommige hardnekkige mythes over inlichtingen en spionage uit de wereld geholpen. Dit boek en de tentoonstelling “Classified” nodigen uiteindelijk ook uit om na te denken over de ethische vragen die een per definitie discrete organisatie oproept.
Aan dit boek werd meegewerkt door de OSGG’ers R. Libert en K. Van Acker.

Marc Cools, Patrick Leroy, Robin Libert, Veerle Pashley, David Stans, Eddy Testelmans & Kathleen Van Acker (eds.): 1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. Antwerpen/ Apeldoorn: Maklu, 2015, 673 blz., 978-90-466-0794-7.

Nieuw standaardwerk over de IAA, met o.a. Robin Libert (OSGG)

09/11/2015 13:07

IAA Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden talrijke Belgische mannen en vrouwen, van alle leeftijden, uit alle beroepen en klassen, zich geroepen om ‘iets’ te doen tegen de bezetting van hun land. Zij zouden uitgroeien tot een zeer bijzondere vorm van het Verzet.
In totaal werden 18.716 erkende IAA (Inlichtingen en Actie Agenten) in 129 IAD (Inlichtingen en Actie Diensten) actief in bezet België. Zij werden aangestuurd door de Veiligheid van de Staat in ballingschap te Londen, in samenwerking met de Britse diensten MI.6, MI.9 en SOE. Zij waren actief in politieke, economische en militaire spionage, pleegden sabotage, deden aan psychologische oorlogsvoering en propaganda, organiseerden ontsnappingslijnen, verstrekten meteorologische inlichtingen, ondersteunden hen die gedwongen werk weigerden… Minstens 4.000 van hen werden gearresteerd en 1.815 vermoord (neergeschoten, onthoofd, omgekomen in concentratiekampen).
Dit boek beschrijft hun geschiedenis en die van hun netwerken; het brengt schriftelijke getuigenissen en interviews met 15 nog overlevende IAA. Voor de eerste keer wordt een alfabetisch overzicht gepubliceerd van de 129 IAD met de korte beschrijving ervan en de volledige lijst van 18.716 IAA. Het is een werkinstrument voor verder historisch en sociologisch onderzoek en een bron voor lokale geschiedenis.

Roger Baron COEKELBERGS, Marc COOLS, Robin LIBERT, Veerle PASHLEY, Jaak RAES, David STANS, Renaat VANDECASTEELE (eds.), Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignements et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and Action Agents. Antwerpen-Apeldoorn, 2015, 862 p., € 65,00. ISBN 978-904-6607-862

Nieuw IPG-boek “Geloven in Gent”

06/10/2015 10:50

In het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal werd zopas het boek “Geloven in Gent” gepresenteerd. In dit boek worden drieëndertig bekende en minder bekende sites van het Geloven in Gent opgedolven, omkleed met nieuwe fotografie en voorzien van historische essays. Het gaat om kerken en abdijen, maar ook om krantenredacties, gildehuizen, heilige grotten, kastelen, wijken, ziekenhuizen, hotels en markante privéwoningen. Een gevarieerde ‘atlas’ dus, met een panoramisch zicht op het verleden van de stad, voorzien van eigentijdse beelden door fotograaf Benn Deceuninck.
Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden is een creatie van het Instituut voor Publieksgeschiedenis IPG (UGent, Vakgroep Geschiedenis), met bijdragen van Ruben Mantels, Anne-Laure Van Bruaene, Gita Deneckere en Christophe Verbruggen. (Gent: Lannoo – Academia Press, 2015,304 p., € 34,99, ISBN 978 90 382 2542 5)

Het Rijksarchief zoekt vrijwilligers voor het Notariusproject in Kortrijk en Leuven

24/09/2015 16:33

Vrijwilligerswerk in het Rijksarchief: historische sensatie aan de bron

Ook in de archiefwereld heeft crowdsourcing zijn intrede gedaan. Professionele archivarissen blijven verantwoordelijk voor de basisinventarisatie, maar daarnaast worden meer en meer vrijwilligers ingezet in de nadere ontsluiting en indexering van diverse soorten archieven. Het Belgische Rijksarchief heeft op dit vlak al heel wat expertise opgedaan. Meer dan honderd vrijwilligers hebben de voorbije zeven jaar in het Rijksarchief te Leuven, thuis en in gemeentehuizen meegewerkt om bijna 300.000 Vlaams-Brabantse huwelijksakten uit de ‘lange negentiende eeuw’ (1796-1914) in te voeren in de zoekrobot zoeken naar personen. Het project werd opgezet in samenwerking met prof. Koen Matthijs (KU Leuven, Centrum voor Sociologisch onderzoek). Niet alleen voor genealogen, maar ook voor demografen is deze databank immers een prachtig werkinstrument, dat toelaat om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onder meer huwelijksleeftijd en mobiliteit. Ondertussen is in samenwerking met Rijksarchief Brussel (Anderlecht) een vervolgproject opgezet voor het Brussels hoofdstedelijk gewest (voor meer informatie, zie www.arch.be: lopend onderzoek/vrijwilligersprojecten).

De resultaten van demogen en andere projecten worden via de zoekrobot zoeken naar personen (http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen) on line beschikbaar gesteld. Enkele maanden geleden werd de kaap van 25 miljoen namen gerond. Wie weet, vind je op een dag dank zij deze databank akten terug die belangrijk zijn voor je eigen familiegeschiedenis.

De rijksarchieven van Kortrijk en Leuven werken daarnaast ook aan de nadere ontsluiting van notariaatsarchief in het kader van het project Notarius.

Notarissen zijn veelschrijvers: ze zorgen voor de schriftelijke vastlegging van belangrijke levensmomenten: erfenissen, huwelijken, echtscheidingen, de aankoop van de gezinswoning, enz. Na afloop krijgen de partijen een akte mee die hun rechten garandeert; de notaris bewaart de minuten van alle documenten die hij opstelt. Ze vormen de neerslag van talloze rechtshandelingen, maar ook van de familiedrama’s en financiële soaps die hierachter schuilgaan. Wie een idee wil krijgen van ‘het leven zoals het is’ in notarispraktijken kan ik Bert Kruismans’ bijzonder grappige boekje Meneer de notaris, Familiegeheimen en geldperikelen onthuld warm aanbevelen.

Ook in de notariële minuten van het ancien régime ligt dezelfde historische rijkdom besloten. Vrijwilligers die in de proeffase van het project al aan de slag zijn, komen voortdurend aanzetten met mooie vondsten: een samenlevingsovereenkomst van twee mannen uit 1762; een huwelijkscontract waarin niet alleen de rechten en plichten van de echtgenoten worden opgesomd, maar ook de privileges van de inwonende schoonmoeder, die aanspraak maakt op “de beste plaetse aen de tafel ende het vuer”; attestaties door vroedvrouwen die voor de notaris getuigenis afleggen over de uitspraken die ongehuwde moeders in het kraambed doen over de vaders van hun kinderen, enz…

Die inhoudelijke weelde is helemaal niet zichtbaar in de klassieke inventarissen. Wanneer notariële minuten (na 75 jaar) overgedragen worden aan het Rijksarchief, worden ze immers enkel formeel beschreven (naam van de notaris en chronologisch bereik van de protocollen). Wanneer een rechtzoekende burger op zoek is naar een kopie van een akte (het Rijksarchief verwerkt dagelijks tientallen aanvragen van landmeters en notarissen), is een verwijzing naar een notaris en een datum voldoende. Voor historisch en genealogisch onderzoek volstaat die beknopte beschrijving uiteraard niet. Met een ploeg vrijwilligers wordt nu begonnen aan de nadere ontsluiting van deze berg informatie. Het is een helse karwei om de honderdduizenden akten te analyseren, maar vele handen maken licht werk.

Medewerkers krijgen een werkpakket naar keuze. Voor wie niet sterk is in paleografie is het aangewezen om met 19de-eeuwse akten te beginnen. Een aantal bestanden zijn al in digitale vorm on line te raadplegen. Het is de bedoeling om in de toekomst deze formule uit te breiden, zodat je – na een kleine introductie – thuis aan de slag kan. De opzet is niet een fijnmazige beschrijving, waarbij alle namen in de akten geïndexeerd worden, maar een ruwe, algemene ontsluiting met als voornaamste velden: datum, type akte en namen van de partijen. In de databank die op deze manier tot stand komt, wordt bijzondere aandacht besteed aan plaats- en persoonsnamen. Je werk wordt – vooraleer de gegevens in de zoekrobot worden opgenomen, wel nog op nauwkeurigheid gecontroleerd. Het heeft uiteraard weinig zin om informatie te verspreiden met een te hoge foutenmarge.

Heb je belangstelling voor Notarius, aarzel niet om contact op te nemen met Rijksarchief.Kortrijk@arch.be of Rijksarchief.Leuven@arch.be. Op de website kan je alvast nagaan welke notarisarchieven er bewaard worden voor je eigen gemeente of uit de periode die je interesseert. Wie weet wordt het niet de start van een fascinerende nieuwe hobby!

Eddy Put
Diensthoofd RA Leuven

Dr. Denise De Weerdt (OSGG-jg. 1952) overleden

19/08/2015 11:04

De Weerdt Denise Op 85-jarige leeftijd overleed op 14 augustus 2015 in Gent de historica dr. Denise De Weerdt, echtgenote van mevrouw Anne Ganzevoort. Ze was geboren in Gent op 3 mei 1930
Haar studies
Denise De Weerdt maakte in 1952 bij prof. Jan Dhondt de licentiaatsverhandeling De toestand der Gentse textiel-bewerkers en der arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. (gepubliceerd in 1959). Nog in 1952 werd ze aan de UGent geaggregeerde hoger secundair onderwijs, geschiedenis. In 1959 slaagde ze in het examen van kandidaat-bibliothecaris (Koninklijke Bibliotheek Brussel). In 1968 werd ze aan de UGent bij prof. Jan Dhondt de 44ste doctor in de geschiedenis met de verhandeling Het ontstaan van de Belgische Socialistische Partij 1872-1879, uit de krisis van de Eerste Internationale, 1872-1879.
Haar carrière
Ze was lerares geschiedenis aan het Koninklijk Atheneum en de Rijksnormaalschool Laken (1952-1955) en aan het Koninklijk Atheneum Kapellen (16.10.1955-31.07.1958). Daarna werkte ze in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel als bibliothecaris (1.08.1958), bibliothecaris-bibliograaf (1.07.1961), assistent (1.04.1965), eerstaanwezend assistent (1.05.1968), werkleider (1.08.1968), afdelingshoofd (1.06.1971), departementshoofd (Nationale Bibliografie) (1.12.1978), (waarnemend) hoofdconservator (vanaf 1.09.1990). Op 1.01.1992 ging ze met pensioen.
Denise De Weerdt was ook actief als feministe en socialiste. Van 1989 tot 1994 was ze gemeenteraadslid voor de SP in Gent.
Publicaties
De Gentse Amsab-ISG-bibliotheek bevat 83 artikels en 43 monografieën van haar. We vermelden hier slechts:
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België. 1960 (met Michel Oukhow, Jan Dhondt e.a.)
Bibliographie retrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914. 1963
De Commune van Parijs 1871 in boek en beeld. 1971 (met Cathérine Oukhow, Francis Sartorius)
De Belgische socialistische arbeidersbeweging op zoek naar een eigen vorm 1872-1880. 1972
C. Huysmans in Brussel. 1974 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en België tijdens Wereldoorlog I. 1975 (met Wim Geldof)
Camille Huysmans en de cultuur. 1979 (met Wim Geldof)
Geschiedenis van de kleine man. 1979;1983, 3de herwerkte uitgave (met Peter Scholliers, Helmut Gaus e.a)
En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960. 1980.
SV: 100 jaar socialistische vrouwenbeweging. 1985 (met Carla Galle, Francy Van der Wildt)
Socialistische getuigenissen. 1986 (met Leo Magits)
De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog. 1993
Interbellum in Gent 1919-1939. 1995 (met André Capiteyn, Gita Deneckere)
De dochters van Marianne: 75 jaar SVV. 1997 (met Nele Bracke, Karen Celis, Caroline Hoedemaekers)
Begeerte heeft ons aangeraakt: socialisten, sekse en seksualiteit. 1999 (met Wouter Steenhaut)
In 2007 publiceerde ze haar memoires: Mijn waarheid: herinneringen aan een Gentse jeugd (1930-1958).

De afscheidsplechtigheid vindt plaats in de aula van het crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60, Lochristi op vrijdag 21 augustus 2015 om 9.30 uur.
Condoleanties: Familie De Weerdt-Ganzevoort, p/a Uitvaartverzorging Cispa, Brugsesteenweg 583, 9030 Gent – Mariakerke

200ste doctoraatsverdediging: Dimitri Roden

10/07/2015 11:21

Op vrijdag 12 juni 2015 verdedigde Dimitri Roden (Lic. geschiedenis KULeuven 2004) zijn proefschrift: “‘In naam van het Duitse volk!’. Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944)” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotoren war prof. dr. Bruno De Wever en prof. dr. Stanislas Horvat (Koninklijke Militaire School, Brussel).
Dimitri Roden werd hiermee de 200ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

202de doctoraatsverdediging: Maja Musi

08/07/2015 17:30

Op woensdag 8 juli 2015 verdedigde Maja Musi (Lic. gesch. Universitá degli Studi di Bologna 2005) haar proefschrift: “(Re)constructions. Armed conflicts, cultural heritage, (inter)national policies and local practices of memorialization in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Maja Musi werd hiermee de 202de doctor in de geschiedenis aan de UGent. Ze is de zesde dr. geschiedenis UGent die oorspronkelijk een lic. of master geschiedenis behaalde buiten België.

OSGG’ers die doctoreerden buiten de UGent of buiten de Vakgroep Geschiedenis (update 12.11.2017)

08/07/2015 17:29

Dr. geschiedenis:

– Op donderdag 17 september 2014 promoveerde Anke De Meyer (Ma jg. 2010) aan de UA tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “‘Tot synder goeden fame ende name’: de ‘self-fashioning’ van Mechelse en Brugse stedelingen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne genadebrieven”.
Promotor waren prof. dr. Peter Stabel en prof. dr. Guido Marnef.

– Op woensdag 21 mei 2014 promoveerde David Vergauwen (Ma jg. 2008) aan de VUB tot dr. in de geschiedenis met zijn proefschrift: “‘Où peut-on être mieux?’ Muziek en muzikanten in de negentiende-eeuwse Brusselse vrijmetselarij”.
Promotor was prof. dr. Jeffrey Tyssens.

– Op maandag 19 mei 2014 promoveerde Eline Van Onacker (Ma jg. 2008) aan de UAntwerpen tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “Leaders of the pack? Village elites and social structures in the fifteenth and sixteenth century Campine area”.
Promotoren waren prof. dr. Tim Soens (UA) en prof. dr. Erik Thoen (UGent).

– In oktober 2010 promoveerde Lieselotte Luyckx (Lic. jg. 2005) aan de EUI Firenze tot dr. in de geschiedenis met haar proefschrift: “Soviet DPs for the Belgian Mining Industry (1944-1960): The Daily Struggle against Yalta of a Forgotten Minority?”.
Promotor was prof. dr. Heinz-Gerhard Haupt.

Dr. in andere richtingen dan geschiedenis:

Manuel Duran (Lic. jg. 1993) doctoreerde in 2014 aan de UAntwerpen (Fac. Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Politieke Wetenschappen) tot dr. in de politieke wetenschappen met het proefschrift: “Sub-state diplomacy as a motor of reterritorialization? The case of the Mediterranian region.

– Op vrijdag 3 juli 2015 promoveerde Koen Van der Bracht (Ma jg. 2009) aan de UGent (Fac. Politieke en Sociale Wetenschappen, Vakgroep Sociologie) tot dr. in de sociologie met het proefschrift “First and second generation migrant religiosity in Europe“.
Promotor was prof. dr. Bart Van de Putte.

– Op donderdag 4 juni 2015 promoveerde Paul Van Peteghem (Lic. jg. 1972) aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot dr. in de rechten met zijn proefschrift: “Het apostolisch indult. De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De rol van het apostolisch indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (1500-55-58)”.
Promotor was prof. dr. C.J.H. Jansen.

– Op donderdag 29 januari 1915 promoveerde Kaat Louckx (Lic. jg. 2007) aan de UGent tot dr. in de sociologie met haar proefschrift: “Statistics or state-istics? An anatomy of the corps social presented in the Belgian population censuses (1846-1947)”.
Promotor was prof. dr. Raf Vanderstraeten

– Op maandag 10 november 2014 promoveerde Bénédicte Buylen (Lic. jg. 1999) aan de UGent tot dr. in de toegepaste economische wetenschappen met haar proefschrift: “Politics by Numbers? Modernizing local government and its impact on Flemish Politicians”.
Promotor was prof. dr. Johan Christiaens.

– Op maandag 3 november 2014 promoveerde Brecht Saenen (Lic. jg. 2006) aan de UGent tot dr. in de EU-studies met zijn proefschrift: “The Causal Relation between the European Union’s Coherence and Effectiveness in International Institutions. The Union in the Standard-Setting Procedure of the International Labour Organization”.
Promotor was prof. dr. Jan Orbie.

– Op dinsdag 9 september 2014 promoveerde Sebastiaan Vandenbogaerde (Lic. jg. 2006) aan de UGent tot dr. in de rechten met zijn proefschrift: “Vectoren van het recht? Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften”.
Promotor was prof. dr. Dirk Heirbaut.

– Op maandag 5 mei 2014 promoveerde Sara Geenen (Lic. jg. 2005) aan de UAntwerpen (IOB) tot dr. in ontwikkelingsstudies met haar proefschrift: “‘Qui cherche, trouve’. The political economy of access to gold mining and trade in South Kivu, DRC”.
Promotor was prof. dr. Filip Reyntjens.

201ste doctoraatsverdediging: Hilmi Kaçar (jg. 2002)

08/07/2015 16:00

Op woensdag 1 juli 2015 verdedigde Hilmi Kaçar (Lic., jg. 2002) zijn proefschrift: “A Mirror for thr Sultan. State Ideology in the Early Ottoman Chronicles, 1300-1453” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Jan Dumolyn.
Hilmi Kaçar werd hiermee de 201ste doctor in de geschiedenis aan de UGent. En de eerste doctor met niet-Europese roots die aan de UGent zijn licentiaatsdiploma geschiedenis behaalde.

199ste doctoraatsverdediging: Sofie De Veirman (jg. 2009)

08/07/2015 15:55

Op vrijdag 27 maart 2015 verdedigde Sofie De Veirman (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “Breaking the silence. The experiences of deaf people in East-Flanders, 1750-1950: a life course approach” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Isabelle Devos.
Sofie De Veirman werd hiermee de 199ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

198ste doctoraatsverdediging: Lore Colaert (jg. 2008)

08/07/2015 15:51

Op donderdag 5 maart 2015 verdedigde Lore Colaert (Lic., jg. 2008) haar proefschrift: “History from the grave. Politics of memory in exhumations of mass graves from the Spanish Civil War” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Gita Deneckere.
Lore Colaert werd hiermee de 198ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

197ste doctoraatsverdediging: Lies Vervaet (jg. 2007)

08/07/2015 15:48

Op dinsdag 24 februari 2015 verdedigde Lies Vervaet (Lic., jg. 2007) haar proefschrift: “Goederenbeheer in een veranderende samenleving. Het Sint-Janshospitaal van Brugge, ca. 1275-ca. 1575” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren was prof. dr. Erik Thoen.
Lies Vervaet werd hiermee de 197ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

196ste doctoraatsverdediging: Joke Verfaillie (jg. 2005)

08/07/2015 15:43

Op vrijdag 4 juli 2014 verdedigde Joke Verfaillie (Lic, jg. 2005) haar proefschrift: “Au Coeur de la Cour. Een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. René Vermeir en prof. dr. Georges Martyn (UGent, Rechtsgeschiedenis).
Joke Verfaillie werd hiermee de 196ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

195ste doctoraatsverdediging: Myriam Mertens (jg. 2005)

08/07/2015 15:35

Op woensdag 25 juni 2014 verdedigde Myriam Mertens (Lic., jg. 2005) haar proefschrift: “Chemical compounds in the Congo. Pharmaceuticals and the ‘crossed history’ of public health in Belgian Africa (ca. 1905-1939)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren was prof. dr. Baz Lecocq.
Myriam Mertens werd hiermee de 195ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

194ste doctoraatsverdediging: Hanne Cottyn (jg. 2009)

08/07/2015 15:31

Op vrijdag 20 juni 2014 verdedigde Hanne Cottyn (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “Renegotiating communal autonomy. Communal land rights and liberal land reform on the Bolivian altiplano. Carangas, 1860-1930” in Filmplateau, Paddenhoek 3, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Eric Vanhaute.
Hanne Cottyn werd hiermee de 194ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

183ste doctoraatsverdediging: Yu Xiao

08/07/2015 15:22

Op vrijdag 31 mei 2013 verdedigde Yu Xiao () (Ma national economics, University of Shanghai for Science and Technology, 2009) zijn proefschrift: “Research on the impact of Land system upon Urban-rural Gap in PRC (1949-2011). An economic-historical reconstruction” in de Universiteit van Peking, Yiheyuan Road 5, 100871 Haidian District, Beijing (China).
Promotoren waren prof. dr. Eric Vanhaute en prof. dr. Bai Xueqiu (Peking University).
Yu Xiao werd hiermee de 183ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

Nieuw boek van Jacques Pauwels (jg. 1969)

01/12/2014 16:53

EPOU_14_groote klassenoorlog kaft def.inddLeerde u op school ook dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog voor de democratie was? Nochtans bestond in het Europa van 1914 bijna nergens algemeen stemrecht. Overal heerste een kleine elite van grootgrondbezittende adel en industriële burgerij. Die eerste klasse monopoliseerde de politieke macht, de tweede de economische. Maar beiden deden het in hun broek voor ‘de volksmassa’s’ en het spook van de revolutie dat hen overal volgde.
De analyse van Jacques Pauwels is onthutsend. Om een omverwerping van de heersende orde te vermijden, kwamen adel en burgerij terecht bij oorlog. Oorlog moest de revolutie en de democratisering tegenhouden. Oorlog kon ook de economische problemen oplossen die het gevolg waren van de onderlinge concurrentie tussen de grootmachten, die altijd op zoek waren naar territoriale uitbreiding voor het verwerven van afzetmarkten, bronnen van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten.
Maar het draaide anders uit dan de elite verwacht had. In Rusland lukte de revolutie, in West-Europa waren hervormingen ten voordele van de kleine man onvermijdelijk, en in de rest van de wereld staken antikoloniale bewegingen de kop op. Toch bleef de elite dromen van een terugkeer naar de ‘goede oude tijd’. Dat ontaardde in de nachtmerrie van het fascisme en een nieuwe wereldoorlog.
Jacques R. Pauwels: De Groote Klassenoorlog 1914-1918. isbn: 9789491297694 ·paperback (15×22,5 cm) Epo, 2014, 672 p., € 34.90.

Nieuw boek van Hugo Van de Voorde (jg. 1967)

08/11/2014 15:51

Oud-inspecteur geschiedenis van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Van de Voorde (jg. 1967) publiceerde zopas Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw.
Volgens Van de Voorde heeft ook economie een geschiedenis en dus ook de huidige globalisering. Zijn stelling is dat de huidige globalisering de derde in de rij is. De eerste globalisering was een mercantiel en koloniaal (16de-18de eeuw). De tweede was een industriële en imperialistische globalisering tijdens de lange 19de eeuw. Die leerde ons dat een globalisering niet uit de lucht komt vallen, maar ‘mensenwerk’ is en – indien slecht ‘gemanaged’ – ook afgebroken kan worden, wat gebeurd is in 1914. Pas zo’n 75 jaar later werd opnieuw het niveau bereikt van de tweede globalisering. De derde globalisering is de digitale en financiële globalisering (voor en na 2000). Dat historisch verhaal brengt hij in dit boek, waarbij hij ook de huidige situatie bijzonder kritisch bekijkt: de asymmetrie tussen de reële economie en de financiële ‘trouvailles’ is voor hem een signaal dat er in de voorbije decennia heel wat is misgelopen .

Naar één wereld. De drie stappen van de globalisering. 16de-21ste eeuw. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans/Walburg Pers, 2014, 382 pp. € 24,50.

Nieuw boek: “Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België”

08/10/2014 14:46

Het land dat nooit was Experimentele ‘Wat als?’-geschiedschrijving: dit is wat het unieke boek Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België ons brengt. Een aantal historici herschreven op een radicale maar geloofwaardige manier tien historische casussen die het België van vandaag sterk hebben bepaald. Het resultaat is een counterfactual nationale geschiedenis, waarin de Boerentoren in Oostende staat, Congo nooit een Belgische kolonie was, België uitblinkt in ruimtelijke ordening, Leopold III collaboreerde met Hitler, de Belgische kust gekend staat voor haar ongereptheid, Antwerpen een Nederlandse stad is en België een republiek.
Deze ‘tegenfeitelijke’ invalshoek werpt op een wetenschappelijke manier onverwacht nieuw licht op hedendaagse Belgische problematieken. Het werkelijke België wordt benaderd voor wat het is: een product van de grilligheid en contingentie van de geschiedenis. De gedurfde aanpak van het boek krijgt zelfs de zegen van Henri Pirenne.
Een aantal OSGG’ers werkten mee aan Het land dat nooit was: Maarten Van Ginderachter, Koen Aerts, Antoon Vrints, Gita Deneckere, Bruno De Wever en Christophe Verbruggen.

Van Ginderachter, Maarten; Aerts, Koen; Vrints, Antoon (reds): Het land dat nooit was. Een tegenfeitelijke geschiedenis van België. Antwerpen: De Bezige Bij, 2014, 352 p.
Op maandag 20 oktober 2014 om 20u wordt het voorgesteld in De Studio in Antwerpen (Maarschalk Gerardstraat 4). Marc Boone (decaan faculteit L&W UGent) leidt het boek in, waarna Koen Fillet (Radio 1) in gesprek gaat met de samenstellers.
Indien u dit evenement wil bijwonen, gelieve te verwittigen via: hetlanddatnooitwas@gmail.com

Nieuw boek van Giselle Nath (jg. 2011)

24/05/2014 13:57

De gelauwerde jonge historica Giselle Nath publiceerde zopas een aangepaste versie van haar masterscriptie “Brood willen we hebben! Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België”.

193ste doctoraatsverdediging: Lawrence Van Haecke (jg. 2004)

24/05/2014 13:54

Op woensdag 21 mei 2014 verdedigde Lawrence Van Haecke (jg. 2004) zijn proefschrift: “Repressie en epuratie. De bescherming van de uitwendige veiligheid van de Staat als politiek-juridisch probleem tijdens de Belgische regimecrisis (1932-1948)” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Karel Velle en prof. dr. Dirk Luyten.
Lawrence Van Haecke werd hiermee de 193ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

192ste doctoraatsverdediging: Kristof Dombrecht (jg. 2009)

24/05/2014 13:49

Op vrijdag 16 mei 2014 verdedigde Kristof Dombrecht (Ma, jg. 2009) zijn proefschrift: “Plattelandsgemeenschappen, lokale elites en ongelijkheid in het Vlaamse kustgebied (14de-16de eeuw). Case-study: Dudzele ambacht” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Erik Thoen en prof. dr. Tim Soens (UA).
Kristof Dombrecht werd hiermee de 192ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

191ste doctoraatsverdediging: Wouter Vanacker (jg. 2008)

24/05/2014 13:43

Op woensdag 14 mei 2014 verdedigde Wouter Vanacker (Ma, jg. 2008) zijn proefschrift: “Blood, power and profit. Political and economical integration trajectories of nomadic communities in Roman Africa (I-III cent. A.D.)” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Koenraad Verboven.
Wouter Vanacker werd hiermee de 191ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

190ste doctoraatsverdediging: Andy Hilkens

24/05/2014 13:37

Op donderdag 8 mei 2014 verdedigde Andy Hilkens (Ma en langues et littératures anciennes: Orient chrétien et byzantin, UCL jg. 2010) zijn proefschrift: “The Anonymous Syriac Chronicle up to the year 1234 and its sources” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Peter Van Nuffelen.
Andy Hilkens werd hiermee de 190ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

189ste doctoraatsverdediging: Lindsey Vandevoorde (jg. 2009)

24/05/2014 13:30

Op maandag 5 mei 2014 verdedigde Lindsey Vandevoorde (Ma, jg. 2009) haar proefschrift: “From Mouse to Millionaire. Socio-economic Positions, Mobility, Power Relations, Respectability and Visibility of Augustales in Imperial Italy and Gaul” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Koen Verboven en prof. dr. Arjan Zuiderhoek.
Lindsey Vandevoorde werd hiermee de 189ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

188ste doctoraatsverdediging: Sara Moens (jg. 2008)

24/05/2014 13:22

Op dinsdag 29 april 2014 verdedigde Sara Moens (jg. 2008) haar proefschrift: “De horizonten van Guibertus van Gembloers (ca. 1124-1214). De wereld van een benedictijns briefschrijver in tijden van een verschuivend religieus landschap” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotor waren prof. dr. Jeroen Deploige.
Sara Moens werd hiermee de 188ste doctor in de geschiedenis aan de UGent. Zij is de eerste master in de geschiedenis aan de UGent die een doctoraat in de geschiedenis behaalde.

187ste doctoraatsverdediging: Gillian Mathys (jg. 2003)

24/05/2014 13:13

Op vrijdag 7 maart 2014 verdedigde Gillian Mathys (jg. 2003) haar proefschrift: “People on the move: Frontiers, Borders, Mobility and History in the Lake Kivu region” in de Jozef Plateauzaal, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Bas Lecocq en prof. dr. Stefan Smis (VUB).
Gillian Mathys werd hiermee de 187ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

186ste doctoraatsverdediging: Nienke Roelants

24/05/2014 13:01

Op vrijdag 20 september 2013 verdedigde Nienke Roelants (Lic. geschiedenis KULeuven 2004 en GAS Internationale betrekkingen en conflictbeheersing KULeuven 2005) haar proefschrift: “Lutheran astronomers after the Fall (1540-1590). A reappraisal of the Renaissance dynamic between religion and astronomy” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotor was prof. dr. Steven Vanden Broecke.
Nienke Roelants werd hiermee de 186ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.

185ste doctoraatsverdediging: Tim De Doncker (jg. 2007)

24/05/2014 12:53

Op donderdag 5 september 2013 verdedigde Tim De Doncker (jg. 2007) zijn proefschrift: “Hupsicheyt en hantgedaet. Kunstacademie en ambachtsgilden te Gent ca. 1748-1800 ” in Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent.
Promotoren waren prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene en prof. em. dr. Hilde Symoens.
Tim De Doncker werd hiermee de 185ste doctor in de geschiedenis aan de UGent.